VIBY i gamla tider

 

Håslöv 10 A 12 ”Plantins”

Kanske är det socknens äldsta hus vi ser på bilden.

Givetvis har huset underhållits genom att fasadens bräder bytts ut och ny takbeläggning lagts på någon

gång under årens lopp – men det gamla låga trähuset står ändock kvar i samma stil, som det en gång skapades.

 

Avskrift av original köpekontrakt från den 22 mars 1890)


Till Soldaten Karl Ström och hans hustru Bengta Åkesson i Håslöf försäljer jag undertecknad härjemte mina under n;o 10 Håslöf egande husbyggnad emot en Öfverenskommen och betingad köpesumma stor Sex hundra kronor /600/ kronor hvilken köpesumma köparen ikläder sig att betala på villkor att Tre hundra /300/ kronor betalas vid tillträdet den 1:sta Maj innevarande år och återstående Tre hundra /300/ kronor betalas med /100/ kronor den 1:sta Maj 1891 /100/ kronor den 1:sta Maj 1892 och /100/ kronor den 1:sta Maj 1893 och skola senaste 300 kronor förräntas med Fem /5/ procents årlig ränta från tillträdesdagen tills full betalning sker.

  1. Husbyggnaden emottages af köparne i det skick de nu befinnas. Från tillträdesdagen ansvarar köparne för alla ur försålda husbyggnader gående onera af hvad namn det vara må.
  2. Lägenheten i boningslängans östra gafvel från murningen af längs och bredd som den innehar förbehåller säljaren sig att fritt bebo i sin lifstid, och ikläder sig köparne att till den 1;sta Oktober detta år inreda nämnda lägenhet till stuga och herberhus i fullgodt skick samt till säljarens fulla belåtenhet, äfvenså förbehåller sig säljaren vindsrummet öfver nämnda lägenhet.
  3. Intill dess köpare inredat förut nämnda lägenhet förbehåller sig säljaren friheten att fritt bebo nuvarande lägenheter samt i sin lifstid fritt tillträde till brygg och byk och bak äfvensom fritt tillträde till brunnen.

 

Med förestående köp förklara vi oss nöjda

Håslöf den 22 mars 1890

Stina Jonasdotter

Säljare


Carl Ström Bengta Åkesson

köpare

Intygas af oss på en gång närvarande vittnen:

A. Olsson N. Möller

Båda i Håslöf

De å Handlingen omstående 300 kronor hvilka vid tillträdet den 1:sta Maj detta år skulle gäldas, äro idag tillfullo betalta

och varda härmed qvitterade.


Håslöf den 3 Maj 1890

Stina Jonasdotter

(med hand på pappret)

År 1893 Oktober 11 uppvisa och betyga Kronans räkenskaper


Joh F. Fogelklou


 

Hus nr

År

Ägare:

Född

Församling

Infl. från

Gift

Utfl. till

Död

Anm.

5 +
8 ä. fr 9


se anm-kolumn


½ huset

½ huset


 

1935

(89
-
03)

(03
-
05)


Se anm.(08- 09)

 
Torparen. Åke Nilsson
H. Stina Jonasdotter*
Son Nils
Son Sven
Son Nils Winqvist (soldat)
Nils hustru Anna Larsson
Nils son Nils
Åke/Stinas son Per Åkesson
Åke/St.do Bengta Åkesdotter*

Pigan Sissa Persdotter

Soldaten Carl Svensson Ström
Hustru Bengta Åkesdotter*
Son Sven
Son Nils
Dott. Berta
Dott. Ester
Enkan. Stina Jonasdotter*

Skomak. Anders Svensson
H. Anna Larsson
Dott. Marta Elisabeth
Son Sven Herman

Arb. Nils Johansson
H. Kristina Rasmusson
Son Harry Rudolf
Dott. Louise Frideborg

Arb. Sven Jönsson (Sven-jöns)
H. Johanna Karlsson
Dott. Ruth
Son Nils Albin

29
27
54
56
59
62
83
62
66

36

64
66
91
94
96
1900
1827

78
78
1904
1905

79
81
1904
1906

75
73
1907

Hjersås
Rydaholm
Håslöf
Wiby

Oppmanna
WibySönnarslöf

Wiby

Rydaholm

Gust Adolf
Nosaby
Gust Adolf


Virestad
Åhus
Nosaby
Gust Adolf

Örkened
Wånga
Gust Adolf

Hjersås50
Berga 37
Everöd 60Berga 37

Nosaby 03
Nosaby 05
fr byn 08


 

528289
04
05

 
Nordam 73
Wiby6 -83


Amerika
Kämpab 03In. byn 05
? 1909

Vitaby 28


Bröden 09


 
1887
1910
18551910

1908
 

När Nils gift sig, flyttade han med all sannolikhet in i en särskild del av huset. (Se också nedanstående kommentar om förlängning av huset).Enl. överenskommelse i köpekontraktet skulle Carl förlänga huset och Stina bo kvar i denna halvan av huset.
(Se kopia av köpekontraktet)
(Carl Ströms bror)
Nils dömd för våldtäktsförsök 1908.
Kristina skild från Nils efter ovanstående händelse.

 

 

Lagfarter (tidigare Håslöv 10 -12)

Kort nr

Håslöv nr

Benäm-ning”

Övertagare”

Säljare”

År

81

43

Plantins

Kristina Rasmusson

Kronan

1914

TILLBAKA