VIBY i gamla tider

 

91 medlemmar på årsmötet 2005

”Årsmötesförhandlingar”, - inget ord som normalt lockar någon större skara av besökare inom dagens föreningsliv. Nej, innehåller medlemsträffen också sådana förhandlingar brukar det ofta vara glest bland besöksstolarna. Men så inte fallet i vår förening! Föreningens ordförande Sven-Olof Månsson kunde hälsa hela 91 pers välkomna till Församlingshemmet i Viby när årsmötet startade exakt på den utsatta tiden, klockan 19:30 den 15 mars. Och vi noterar också, att de första mötesbesökarna anlände redan klockan 17:15!

Nåja! – kringarrangemangen med fotovisning samt utlovad överraskning tillsammans med den atmosfär av trivsel och gemenskap som alltid råder vid dessa medlemsträffar, gjorde säkert sitt till den stora tillströmningen av medlemmar.

Från årsmötesförhandlinarna lämnas följande referat:

Dagordningen fastställdes

Sven-Olof valdes att leda mötet, Sven-Arne till mötessekreterare och Gun Sjöström och Sven-Erik Nyström till protokolljusterare.

Mötesutlysningen godkändes.

Arne, som skrivit styrelsens verksamhetsberättelse, gjorde med denna som underlag en tillbakablick på året som gått. Lyckade arrangemang, med stor uppslutning på samtliga, hade satt sin prägel även på detta året.

Ett par faktauppgifter från verksamhetsberättelsen säger, att styrelsen haft sju protokollförda sammanträden förutom årsmötet, att föreningen nu är uppe i 218 medlemmar och att fem medlemsträffar anordnats i Församlingshemmet samt en gökotta i Kvarnäs.

Efter en mindre redaktionell justering godkändes verksamhetsberättelsen.

Då föreningens kassör Per-Anders inte kunde närvara på grund av tjänsteresa föredrog Sven-Olof den ekonomiska rapporten.

Från denna rapport kan följande uppgifter lämnas: Omsättningen under året uppgår till 43 253 kronor. Verksamheten har givit ett överskott på 6 011 kronor vilket innebär att kassabehållningen nu uppgår till 18 648 kronor.

Nils-Gustaf Rosenberg läste upp revisionsberättelsen vilken föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. Mötet beslöt efter revisorernas förslag.

Den nuvarande konstellationen med sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter fastställdes även för det nu kommande verksamhetsåret.

Val:

Valberedningen kunde efter fullgjort arbete föreslå följande:

Omval på de i tur avgående ledamöterna

På grund av svårigheter att medverka vid styrelsemötena, som hålls under dagtid, ville Peter Svensson lämna sitt styrelseuppdrag, trots att ett år återstår av hans mandatperiod. Mötet beviljade Peters avgång. Här skall då noteras, att Peter, utan några formella val eller beslut, har kvar sin roll som föreningens kontaktman med församling och pastorat.

Som ny styrelseledamot efter Peter föreslogs Rune Borgström, vilken också mötet valde och som vi nu härmed hälsar välkommen i ”styrelsegänget”. Efter genomförda val (och styrelsens konstituerande sammanträde i direkt anslutning till årsmötet) fick listan över förtroendevalda för år 2005 följande utseende:

Styrelse:Ordförande Sven-Olof Månsson, v. Ordf. Arne Svensson, kassör Per-Anders Persson, sekreterare Sven-Arne Ström samt övriga ledamöterna Britta Nilsson, Stina Andersson och Rune Borgström.

Revisorer: Inge Persson och Nils-Gustaf Rosenberg med ersättarna Magnus Fjelkner och Karl-Erik Mårtensson.

Valberedning: Bengt Landin, Ingvar Lindblad och Lars Ström med Bengt som sammankallande.

Årsavgiften för år 2006 fastställdes till oförändrad, det vill säga 100 kronor för ensam medlem och 150 kronor för familj.

Budgeten för år 2005 fastställdes. Denna pekar på en omsättning av 45 000 kronor.

Under punkten: Av styrelsen framlagda förslag diskuterades och fastställdes årets kommande arrangemang. Men innan dess redogjorde Sven-Olof för styrelsens - och kanske än mer – sina egna tankar om föreningens framtida verksamhet. Här berörde han bland annat Hemsidan och då inte minst hur denna skulle kunna göras än mera intressant. Hur hitta nya grupper som vill vara med och skapa nya dokumentationer, var något som han också berörde. Inga beslut fattades med anledning av detta anförande, utan Sven-Olof återkommer vid senare tillfälle med dessa synpunkter och spörsmål, då med en starkare förankring och inriktning hos styrelsen.

Följande program fastställdes för återstoden av år 2005:

28 maj Gökotta med flodbåtstur

20 sept. Soldater och soldattorp

20 okt. Likkistfabriken

22 nov. Viby IF

Sven-Arne informerade, att inbjudan till gökottan kommer att sändas ut i mitten av april. Då det finns anledning att befara en viss ”överbokning” till Flodbåten kommer anmälan här att ske efter en viss ”Först till kvarn…..” -princip.

Peter avtackades med blommor vilka överräcktes av ordföranden.

Karl-Erik Mårtensson framförde medlemmarnas tack till styrelsen för deras arbete samt till Inga-Lisa Johannesson och Inga-Brita Lundbladh för deras ideella insats i köket med att ordna fika vid varje medlemsträff.

Sven-Olof tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

I den här efter följande fikapausen förrättades också dragning på ett lotteri som sålts vid samlingen före mötet. Lotteriet var skänkt av ett par medlemmar som vill vara anonyma, men till vilka vi ändock här riktar vårt tack.

Stina, som för kvällen fick ikläda sig kassörsrollen i Per-Anders frånvaro, hade fullt upp med att ta emot medlemsavgifter från kontantbetalande medlemmar.

Efter fikan inledde Arne med att via overhead visa några av de gamla foton, som han lånat in av medlemmarna och därefter fotograferat av och nu förvarar i föreningens fotosamling. Här fick han också hjälp med identifieringen av flera av personerna på bilderna, då framförallt från kvällens lite äldre mötesdeltagare. Ett alltid lika uppskattat inslag på programmet, så vi vädjar därför om fler bilder!

Den utlovade överraskningen bestod av, att Sven-Olof från gamla kassaböcker, foton och övriga ”gamla handlingar” sammanställt en dokumentation över hans farfar Sven Månssons flytt från Balsby till Vibyholm, den gård som Sven-Olof sedan flera år tillbaka nu bebor.

Sven Månsson hade den unge ”pågen” Sven Nyström med sig från Balsby, vilken han också städslade som dräng redan när denne var knappt femton år fyllda, och som snart blev Vibyholms förstedräng under många år framöver.

Dokumentationen i sin helhet  kan Du läsa här.

Det dröjde ända fram till halv tiotiden på kvällen innan Sven-Olof kunde avsluta denna kväll genom att tacka alla och önska välkomna åter vid kommande arrangemang.

Trots denna sena avslutning var det som vanligt mycket eftersnack som ”måste till”, i såväl kapprum som utanför bilen innan hemfärden kunde påbörjas.

För referatet svarar Sven-Arne Ström