VIBY i gamla tider

 

Arne Svensson – vald till ny ordförande vid föreningens årsmöte

Årsmöteskvällen, den 14 mars 2006, samlade ett knappt åttiotal medlemmar.
Under samlingen fick vi njuta av ett, av föreningsordföranden Sven-Olof sammanställt, bildspel över höjdpunkter från några av föreningens arrangemang under åren. Detta föranledde ”ett behagligt surrande” vid borden, när man via filmduken återupplevde härliga stunder från hemvändardag, gökotta, flodbåtstur etc….

Efter att Sven-Olof hälsat välkommen, startade kvällen med årsmötesförhandlingar.
Årsmötesprotokollet kommer, efter att det är justerat och klart, att finnas här på vår hemsida, varför du kan ta del av detta som helhet så småningom.
Dock kan redan här nämnas - Att:
Lasse Ström rutinerat ledde årsmötesförhandlingarna.

Efter att Sven-Olof hälsat välkommen, startade kvällen med årsmötesförhandlingar.

Årsmötesprotokollet kommer, efter att det är justerat och klart, att finnas här på vår hemsida, varför du kan ta del av detta som helhet så småningom.

Dock kan redan här nämnas - Att:

Lasse Ström rutinerat ledde årsmötesförhandlingarna.

 • Sven-Olof gick igenom och kommenterade styrelsens verksamhetsberättelse, varefter denna godkändes.

 • Nils-Gustaf Rosenberg, en av föreningens båda revisorer, föreslog att under denna punkt, som gällde verksamheten, skulle till protokollet tillföras ett särskilt tack till föreningens sekreterare, Sven-Arne Ström, för väl förda protokoll. Mötet instämde.

 • Per-Anders gick igenom och kommenterade den ekonomiska berättelsen vilken visade att årets balansräkning slutade på 59 310 kronor med ett överskott på 13 887 kronor. Rapporten godkändes och årets överskott överförs i ny räkning.

 • Nils-Gustaf föreslog också här, att under denna punkt som gällde ekonomin, skulle till protokollet tillföras ett särskilt tack till föreningens kassör, Per-Anders Persson, för väl utfört arbete med tydliga redovisningar, som också gav revisorerna en lättöverskådlig inblick över räkenskaperna. Mötet instämde.

 • Nils-Gustaf läste upp revisorernas berättelse vilken föreslog att styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 • Mötet gick efter revisorernas förslag och beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 • Vår ordförande sedan föreningsstarten, Sven-Olof Månsson, avböjt sig omval.
 • Vår vice ordförande sedan föreningsstarten, Arne Svensson, valdes till ny ordförande.
 • Jan Falk invaldes som ny styrelseledamot.
 • De i tur varande styrelseledamöterna att avgå: Per-Anders Persson, Stina Andersson och Rune Borgström, samtliga omvaldes på en tvåårsperiod.
 • Revisorerna Inge Persson och Nils-Gustaf Rosenberg liksom revisorsuppleanterna Karl-Erik Mårtensson och Magnus Fjelkner omvaldes.
 • Valberedningen Bengt Landin, Ingvar Lindblad och Lars Ström omvaldes.

 • Årsavgiften för år 2007 fastställdes oförändrad.

 • Föreningens budget för år 2006 fastställdes.

 • Arne Svensson tackade för förtroendet att bli vald till ordförande och fortsatte med att tacka Sven-Olof för det arbete han utfört för föreningen och påminde också honom, hur stolt han kunde vara över föreningens utveckling under hans ledning. Som en mera symbolisk tacksamhetsgest överlämnade han en blomsterkvast till Sven-Olof från föreningen.

 • Sven-Olof tackade för det stöd och förtroende han fått av medlemmarna och önskade föreningen fortsatt framgång. Som en symbol för detta, överlämnade han till styrelsen ”nyckeln till framtida framgång” vilken illustrerades i form av en med hans namn signerad skruvnyckel passande till mindre och större skallar. Med att ”lirka” lite olika hårt och åt olika håll med denna trodde han säkert, att vi skulle nå önskad framgång.

 • Karl-Erik Mårtensson gjorde sig till tolk för medlemmarna och tackade hela styrelsen för det arbete de nedlagt.

Som vanligt hade Inga-Lisa Johannesson och Inga-Brita Lundbladh iordningställt fikan, och också som vanligt, var det hög stämning kring kaffeborden.

Efter att dragningen av de försålda lotterierna var förrättad tog Jan Falk till orda och tackade för förtroendet att ha blivit invald i styrelsen, samtidigt som han presenterade sig. Här påpekade han, att han även om han sedan länge antagit efternamnet Falk, så var det ändock den gamla Vibypågen - ”Johnsas- Eriks- Jan”, de nu valt in i styrelsen.

Arne fortsatte sedan kvällen med att visa härliga ”Vibyfoton” från vårt fotoarkiv.

Innan den nu nyvalde ordföranden, Arne, avslutade kvällen med att tacka Ing-Lisa och Inga-Brita i köket för att de iordningställt fikan, och oss övriga för en trevlig kväll och för visat intresse, läste Herbert Sjöstedt några roliga berättelser från sin rika historiebok.

Att det sedan förekom en hel del trevliga ”gruppvisa småmöten” i kapprummet och på yttertrappan innan kvällen var slut för ett flertal av medlemmarna – behöver jag ju egentligen inte skriva om – det är bara så!

Vid pennan

Sven-Arne Ström

Årsmötesprotokoll