VIBY i gamla tider


 

Föreningens årsmöte gick i omvalens tecken

68 medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmöteskvällen, den 20 mars 2007. Sven-Arne Ström hade sammanställt ett bildspel, hämtat från olika av föreningens gökottor, som "snurrade på" under samlingen. Att man njutit och trivts vid dessa arrangemang nere i Kvarnäs, gav inte bara bilderna bevis på utan även kommentarerna, som kunde urskiljas vid det sedvanligt behagfulla sorlet vid borden. Och många var det säkert, som drömde sig åter ner till ett härligt, försommarskönt Kvarnäs.

Efter att föreningens ordförande, Arne Svensson hälsat välkommen, startade kvällen med årsmötesförhandlingar.

Årsmötesprotokollet kommer, efter att det är justerat och klart, att finnas här på vår hemsida, varför du kan ta del av detta som helhet så småningom. Här följer dock några noteringar från mötesförhandlingarna:

Arne öppnade mötet varefter Lars Ström valdes att leda dagens förhandlingar och Sven-Arne valdes som mötessekreterare.

Efter att mötesutlysningen godkänts kommenterades, den till samtliga medlemmar utsända, verksamhetsberättelsen för år 2006.

Från denna berättelse kan vi notera, att;

en bildkanon med tillbehör samt ett "partytält" har inköpts under året

styrelsen hållit 9 ordinarie protokollförda möten; därutöver ett informellt möte med valberedningen den 24 januari och årsmöte den 14 mars med efterföljande konstituerande möte

sju medlemsträffar inkl. årsmötet har genomförts med mycket god uppslutning från medlemmarna med gökottan i maj och återvändardagen i augusti som höjdpunkter

medlemsantalet är stabilt och var 242 den 31 december 2006.

Mötet instämde i Nils-Gustaf Rosenbergs förslag, att verksamhetsberättelsen skulle godkännas och med tacksamhet läggas till handlingarna.

Föreningens kassör Per-Anders Persson föredrog härefter den ekonomiska berättelsen.

Från denna berättelse kan vi notera, att;

investeringarna i bildkanon och partytält samt ersättningar till musiker och övriga kostnader i samband med anordnandet av återvändardagen, var bidragande orsaker till att årets verksamhet slutade med ett underskott på10 603 kronor

ekonomin balanserar på 66 435 kronor

kassabehållningen uppgår till 15 921 kronor

Även den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

Föreningens revisorer, Inge Persson och Nils-Gustaf Rosenberg, föredrog, genom Nils-Gustaf, härefter sin berättelse. Här föreslog de, att balansräkningen fastställs och överförs i ny räkning och att styrelse och räkenskapsförare beviljas ansvarsfrihet för år 2006. Mötet instämde i revisorernas förslag.

Valberedningen hade väl förberett sig, varför punkten – val – snabbt "klubbades" igenom. Det blev idel omval på samtliga poster. Efter att också tagit del av styrelsens, i direkt anslutning till årsmötet, upprättade protokoll från deras konstituerande möte, redovisas här nedan de förtroendevalda på de olika posterna inom föreningen.

Ordförande Arne Svensson,  Vice ordförande Rune Borgström

Kassör Per-Anders Persson.  Sekreterare Sven-Arne Ström

Ledamöter Britta Nilsson,  Stina Andersson, Jan Falk

Revisor Inge Persson och Nils-Gustaf Rosenberg

Revisorsuppleant Magnus Fjelkner och Karl-Erik Mårtensson

Valberedning Bengt Landin (sammankallande) Ingvar Lindblad och Lars Ström

Mötet fortsatte med att årsavgiften för 2008 fastställdes till oförändrad - vilket innebär 100 kronor för enskild medlem och 150 kronor för familj.

Per-Anders presenterade därefter styrelsens budgetförslag för år 2007, vilket godkändes av mötet.

Styrelsen lät sedan genom Sven-Arne meddela, att man vid nästkommande styrelsemöte kommer att mera konkret fastställa programmet för återstoden av innevarande år. Programmet kommer att skickas ut till samtliga medlemmar i samband med inbjudan till en "sommaraktivitet" som planeras till i slutet av maj, eller i början av juni.

Karl-Erik Mårtensson tackade hela styrelsen och också Inga-Lisa och Inga-Brita i köket för det arbete de nedlagt. På Karl-Eriks initiativ togs också en applåd upp som ett bevis på uppskattning från medlemmarna.

Arne tackade Lasse Ström för att han på ett utmärkt sätt lett dagens förhandlingar. Arne tackade också mötet för det fortsatta förtroende som ordförande. Han vände sig också till sina styrelsekamrater och tackade för ett fint samarbete under det gångna året. Härefter avslutade han mötet.

Förutom sedvanlig förtäring och dragning av de försålda lotterierna fortsatte kvällen med att några avsnitt från Bengt-Åke Svenssons filmer från hemvändardagen år 2003 och från gökottan med flodbåten år 2005 visades. Arne hade dessutom plockat fram en del foto från fotoarkivet vilka han visade via overhead. Fina filmer och bilder, som rönte stor uppskattning!

Med tack till alla och ett särskilt tack till töserna i köket avslutade Arne denna kväll. – En kväll - där årsmötesförhandlingarna genomfördes med aktiva och intresserade mötesdeltagare och en kväll - där bilder och filmer påminde oss om hur trivsel och trevliga aktiviteter präglar vår förening.

För referatet svarar

Sven-Arne Ström

Protokoll från mötet