VIBY i gamla tider


 

Arne Svensson omvald till ordförande för år 2008

67 medlemmar kom till årsmöteskvällen, den 27 mars 2008.

Efter att föreningens ordförande, Arne Svensson hälsat välkommen, startade kvällen med årsmötesförhandlingar.

Årsmötesprotokollet kommer, efter att det är justerat och klart, att finnas här på vår hemsida, varför du kan ta del av detta som helhet så småningom. Här följer dock några noteringar från mötesförhandlingarna:

Arne öppnade mötet varefter Lars Ström valdes att leda dagens förhandlingar och Sven-Arne valdes som mötessekreterare.

Efter att mötesutlysningen godkänts kommenterades, den till samtliga medlemmar utsända, verksamhetsberättelsen för år 2007.

Från denna berättelse kan vi notera, att;

 • Styrelsen hållit sex ordinarie protokollförda möten förutom årsmötet den 20 mars med efterföljande konstituerande möte.
 • Fem medlemsträffar inkl. årsmötet har genomförts med mycket god uppslutning från medlemmarna
 • Ekonomin balanserar på 55 618 kronor och att kassabehållningen uppgår till 21 853 kronor.
 • Medlemsantalet sjunkit något - från 242 till 235
 • Mötet beslöt, att verksamhetsberättelsen skulle godkännas och med tacksamhet läggas till handlingarna.

  Föreningens kassör, Per-Anders Persson, föredrog härefter den ekonomiska berättelsen för år 2007 som han också via bildkanonen visade på filmduken. Ekonomin balanserade på 55 618 kronor och kassabehållningen uppgick till 21 853 kronor. Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

  Inge Persson meddelade, att en av föreningens båda valda revisorer, Nils-Gustaf Rosenberg, på grund av sjukdom icke kunde delta i revisionen varför en av suppleanterna, Karl-Erik Mårtensson, ersatte honom.

  Inge Persson föredrog revisionsberättelsen, där revisorerna föreslog, att balansräkningen fastställs och överförs i ny räkning och att styrelse och räkenskapsförare beviljas ansvarsfrihet för år 2007. Mötet instämde i revisorernas förslag och beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

  Valberedningen hade väl förberett sig, varför punkten – val – snabbt "klubbades" igenom. Revisorerna Inge Persson och Nils-Gustaf Rosenberg hade båda undanbett sig omval. Magnus Fjelkner och Bengt Nilsson blev nya ordinarie revisorer med Karl-Erik Mårtensson och Hasse Månsson som ersättare. I övrigt blev idel omval på samtliga poster. Efter att också tagit del av styrelsens, i direkt anslutning till årsmötet, upprättade protokoll från deras konstituerande möte, redovisas här nedan de förtroendevalda på de olika posterna inom föreningen.

 • Ordförande Arne Svensson
 • Vice ordförande Rune Borgström
 • Kassör Per-Anders Persson
 • Sekreterare Sven-Arne Ström
 • Ledamot Britta Nilsson
 •        "      Stina Andersson
 •        "      Jan Falk
 • Revisor Magnus Fjelkner och    Bengt Nilsson
 • Revisorsuppleant Hasse Månsson och Karl-Erik Mårtensson
 • Valberedning Bengt Landin (sammankallande), Ingvar Lindblad och Lars Ström
 • Mötet fortsatte med att årsavgiften för 2009 fastställdes till oförändrad - vilket innebär

  100 kronor för enskild medlem och 150 kronor för familj.

  Per-Anders presenterade därefter styrelsens budgetförslag för år 2008, vilket godkändes av mötet.

  Karl-Erik Mårtensson tackade hela styrelsen och också Inga-Lisa och Inga-Brita i köket för det arbete de nedlagt. På Karl-Eriks initiativ togs också en applåd upp som ett bevis på uppskattning från medlemmarna.

  Arne tackade Lasse Ström för att han på ett utmärkt sätt lett dagens förhandlingar. Arne tackade mötet för det fortsatta förtroende som ordförande. Han vände sig också till sina styrelsekamrater och tackade för ett fint samarbete under det gångna året.

  Förutom sedvanlig förtäring och dragning av de försålda lotterierna fortsatte kvällen med, att vi med bildkanonens hjälp på filmduken gjorde en byavandring i Kvarnäs. Detta samtidigt, som vi då dokumenterade denna del av byn i projektet, Viby 1950. (Denna dokumentation med bilder kommer att läggas in på hemsidan inom kort).

  Stina och Sven-Arne, som var de båda från styrelsen som ansvarade för denna del av projektet, hade engagerat Erik Isendahl, som förutom sin fleråriga anställning med olika arbetsuppgifter på Kvarnäs Tegelbruk, också växte upp nere i Kvarnäs. Han och Sven-Arne guidade oss runt när vi "besökte" dessa tolv hus, som utgör denna del av socknen. Erik kunde då berätta om personerna som i flydda tider bott här nere liksom om arbetslivet på bruket och på Kvarnäsgården.

  Sven-Arne tackade Erik för hans medverkan och han tackades också med en hjärtlig applåd från mötesdeltagarna.

  Arne visade därefter via overhead upp en del bilder från vårt bildarkiv, något som alltid röner ett stort intresse.

  Innan kvällen avslutades riktade Arne ett tack till de avgående revisorerna Inge Persson och Nils-Gustaf Rosenberg för deras arbeten för föreningen allt sedan starten.

  Prick klockan 21:00 kunde Arne, efter att ha tackat "aktörer" och mötesdeltagare för en alltigenom trivsam kväll, avsluta denna med att påminna om Gökottan den 31 maj.


  För referatet svarar   Sven-Arne

   

  Protokoll från mötet

  Startsida