Några rader om årsmötet och årsmöteskvällen i övrigt

Ordföranden Sven-Olof Månsson kunde hälsa 87 medlemmar välkomna till årsmötet, som hölls i Församlingshemmet den 16 mars.

Verksamhetsberättelsen vittnade om ett aktivt år med ett flertal välbesökta arrangemang. Hemvändardagen den 9 augusti var årets absoluta höjdpunkt men även övriga aktiviteter har lockat till sig många medlemmar. Således har mellan åttio och hundra deltagare dykt upp vid de olika arrangemangen, som haft rubrikerna: Skolan – historik och besök, Ängapågarna, Byavandring, Handelsträdgårdarna i byn och Nöjeslivet i byn genom tiderna.

Dessa arrangemang är dokumenterade på den hemsida som föreningen etablerat under verksamhetsåret, varför var och en här kan "klicka" sig fram till utförligare redogörelse för de olika aktiviteterna.

Kassören Per-Anders Persson kunde också presentera "goda" siffror i form av en kassabehållning på över 12 000 kronor – trots anordnandet av hemvändardag och olika inköp bl.a. av en mikrokortläsare.

Försäljning av almanackor, med foton från gamla miljöer i byn, har bidragit till en stabil ekonomi och varit en populär aktivitet i sig själv.

Medlemsavgiften för år 2005 bestämdes oförändrad, 100:- för enskild och 150:- för familj.

Medlemsantalet var vid årsskiftet över 200 personer.

I samband med sin ekonomiska redogörelse påminde Per-Anders också om, att de som inte betalt sin medlemsavgift för året, kommer att få ett nytt inbetalningskort i samband med kallelsen till gökottan. Sker inte betalningen härefter – stryks vederbörande ur föreningen.

Hela den sittande styrelsen och övriga förtroendevalda fick förnyat förtroende, och då det även i styrelsens efterföljande konstituerande möte inte heller skedde några förändringar, fick förtroendevalslistan följande utseende för år 2004: ordf. Sven-Olof Månsson, sekr. Sven-Arne Ström, kassör Per-Anders Persson, v ordf. Arne Svensson, ö. ledamöter Britta Nilsson, Stina Andersson och Peter Svensson. Revisorer: Inge Persson och Nils-Gustaf Rosenberg med Karl-Erik Mårtensson och Magnus Fjelkner som suppleanter. Valberedning: Bengt Landin (sammankallande), Ingvar Lindblad och Lars Ström.

Nästkommande aktivitet bestämdes till den 22 maj klockan 08:00, då Gökotta skall anordnas i Kvarnäs.

Dokumentationen av Laga skifte för Viby by kommer att redovisas den 14 september och arbetsgruppen, som skall dokumentera riksdagsmannen Nils Svensson och Håslöv 15 m.m. kommer att redovisa sina arbeten den 21 oktober resp. den 23 november

Vid samtliga dessa träffar i Församlingshemmet kommer det också att anordnas olika fotoutställningar med foton som härrör sig till Viby.

Innan Sven-Olof avslutade mötet framförde Karl-Erik Mårtensson ett tack från medlemmarna till styrelsen för det arbete de nedlagt under verksamhetsåret. Han riktade också ett tack till Inga- Lisa och Inga-Brita i köket för deras arbete med fika i samband med aktiviteterna.

Till sistnämnda tack instämde styrelsen genom Sven-Olof.

Kvällen i övrigt fortsatte med fika, och som vanligt var det Inga-Lisa Johannesson och Inga-Brita Lundbladh som fixat i köket. Vid detta fikauppehåll, där hög stämning och gemenskap gav sig till känna genom glatt sorl och högljudda skratt, passade de flesta också på att ta del av fotoutställningen som Stina och Arne arrangerat.

Vår "vice kassör" Britta delade ut medlemskorten och tog emot kontantbetalning av årsavgifter.

En förkortad version av filmen om och kring Viby Loppmarknad från år 1978 visades efter fikauppehållet. Loppmarknaden i Viby var på 1970-talet en av de största i södra Sverige, med besökarsiffror på upp emot 10 000 personer. Filmen dokumenterar också det stora ideella arbete som nedlades och där hela byn stod bakom arrangemanget.

Arne visade sedan upp några nyinkomna foton, som han och Stina fått in till samlingen. Samtidigt vädjade han om ytterligare foton med motiv från personer eller vyer från byn.

Han hoppades på, att vid nästa träff i Församlingshemmet den 14 september, medlemmarna hade rotat i byrålådor o dy. och härifrån medför gamla foton. Kan man då också namnge personer eller platser på dessa foton är detta av högsta värde – men lika viktigt är det, att vid insamlingen ange sitt eget namn så vi efter avfotografering kan lämna tillbaka korten.

Klockan började gå emot ½ 10 på kvällen innan Sven-Olof kunde tacka alla för en trevlig kväll och förklara "tillställningen" avslutad.

Sven-Arne

PS! Årsmötesprotokoll kommer så småningom DS!