VIBY i gamla tider


 

Protokoll fört vid årsmöte med Viby i gamla tider tisdagen den 23 mars 2010 i Församlingshemmet

§ 1 Mötets öppnande

Föreningens vice ordförande Rune Borgström hälsade välkomna och förklarade mötet

öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justerare till dagens protokoll

Till att leda dagens förhandlingar valdes Lars Ström och som mötessekreterare utsågs Sven-Arne Ström. Till justeringsmän för dagens protokoll utsågs Britt Ljung och Ingvar Svensson vilka också valdes som rösträknare.

§ 4 Godkännande av mötesutlysningen

Mötesutlysningen, som skett genom personliga kallelser tre veckor före mötesdatumet, godkändes.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2009

– hade sänts ut till samtliga medlemmar i samband med kallelsen till årsmötet.

Här har, efter utskicket men före revision, upptäckts några felaktigheter i de rader som handlar om föreningens ekonomi.

Dessa rader har felaktigt redovisats enligt följande:

"Föreningens ekonomi balanserar på 78 746 kronor. Utifrån en ingående behållning på 36 083 kronor har vi haft intäkter på 42 663 kronor och utbetalningar på 42 107 kronor, ett överskott på 556 kronor. Vi får därmed en utgående behållning på 36 639 kronor".

Styrelsen framlade förslag till mötet att ersätta dessa rader med följande tillrättalagda lydelse:

"Föreningens ekonomi balanserar på 71 296 kronor. Utifrån en ingående behållning på 28 601 kronor har vi haft intäkter på 42 695 kronor och utbetalningar på 42 107 kronor, ett överskott på 588 kronor. Vi får därmed en utgående behållning på 29 189 kronor".

Mötet beslöt, att tillstyrka ändringsförslaget och att verksamhetsberättelsen därefter skulle godkännas och med tacksamhet läggas till handlingarna.

§ 6 Ekonomisk rapport

Föreningens kassör, Per-Anders Persson, föredrog den ekonomiska berättelsen för år 2009 som han också via bildkanonen visade på filmduken.

Ekonomin balanserade på 71 296 kronor och kassabehållningen uppgick till 29 189 kronor.

Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Revisionsberättelsen

Karl-Erik Mårtensson föredrog revisionsberättelsen.

Revisorerna föreslog, att balansräkningen fastställs och överförs i ny räkning och att styrelse och räkenskapsförare beviljas ansvarsfrihet för år 2009.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet instämde i revisorernas förslag och beviljade styrelse och räkenskapsförare full och tacksam ansvarsfrihet för år 2009.

§ 9 Fastställande av antalet ledamöter i styrelse och valberedning

Det beslöts att antalet ledamöter i styrelsen liksom i valberedningen skulle vara

oförändrat. Detta innebär att styrelsen består av 7 medlemmar och valberedningen av 3 medlemmar varav en är sammankallande.

§ 10 Val av ordförande

Efter att valberedningen framlagt sitt förslag men innan "klubban föll i bordet" begärde Sven-Arne ordet.

Han kunde då meddela mötet, att han tidigare under dagen haft ett längre telefonsamtal med Arne. En optimistisk Arne hade då bett honom hälsa till mötet, att han nu var "På G" efter sin sjukdom och räknar med att åter vara med i gemenskapen inom en inte alltför avlägsen tid.

Arnes hälsning mottogs med jubel och applåder och det var under ackompanjemang av dessa, som mötesordförande med ett extra tungt klubbslag fastställde, att till val av ordförande på ett år omvaldes enhälligt Arne Svensson.

§ 11 Val av övriga styrelseledamöter

De tre, i tur att avgå, styrelseledamöterna Stina Andersson, Per-Anders Persson och Rune Borgström omvaldes på två år.

§ 12 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Som ordinarie revisorer omvaldes Magnus Fjelkner och Bengt Nilsson, båda för en tid av ett år. Som revisorssuppleanter omvaldes Karl-Erik Mårtensson och Hasse Månsson också dessa båda för en tid av ett år.

§ 13 Val av valberedning

Som valberedning omvaldes Bengt Landin, Lars Ström och Ingvar Lindblad med Lars Ström som sammankallande.

§ 14 Fastställande av årsavgift för år 2011

Årsavgiften för år 2011 fastställdes till oförändrad - således 100: - för enskild medlem och 150: - för familj.

§ 15 Fastställande av föreningens budget för år 2010

Per-Anders redovisade styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2010. Detta förslag fann gehör av mötet och fastställdes.

§ 16 Av styrelsen framlagda förslag

Styrelsen hade inte framlagt något förslag för behandling.

§ 17 Av medlemmar framlagda förslag

Inga inlämnade skriftliga förslag fanns från medlemmarna. Inga muntliga

förslag framlades heller vid mötet.

§ 18 Övriga frågor

Innan mötesordföranden Lars Ström ledde fram mötet till sista punkten – avslutning - framförde Karl-Erik Mårtensson ett tack från medlemmarna till styrelsen för det arbete den nedlagt och likaså till Inga-Lisa Johannesson och Inga-Brita Lundbladh för deras arbete med att ordna fikan vid våra träffar. En applåd togs upp som ett bevis på uppskattning från medlemmarna. Styrelsen fick i uppdrag, att vidarebefordra tack och applåder så att de också når fram till Arne.

§ 19 Avslutning

Rune tackade Lasse Ström för att han på ett utmärkt sätt lett dagens förhandlingar. Han tackade också mötet för visat intresse varefter han avslutade mötet.

Vid protokollet

Sven-Arne Ström

Mötessekreterare

Justeras:

Lars Ström       Ingvar Svensson    Britt Ljung

Mötesordförande Vald justerare     Vald justerare

 

 
Styrelsens Årsberättelse för verksamhetsåret 2009

Med utgången av 2009 avslutade vår ideella förening, Viby i gamla tider, sitt nionde verksamhetsår. – Ett verksamhetsår, som liksom de tidigare, kan redovisas med välbesökta arrangemang och med aktivt deltagande av våra medlemmar. Den trivsel och samhörighet, som alltid präglat föreningen, har också under året löpt som en stark "röd tråd" genom hela verksamheten.

Den sedvanliga "gökottan" arrangerades i Kvarnäs medan de övriga fyra medlemsmötena hölls i Församlingshemmet. Tillsammans har dessa arrangemang samlat 432 deltagare.

Vid årets första träff trollband den välkände naturfotografen och naturskribenten Patrik Olofsson oss med ett bildspel, och kommentarer till detta, där mycket hade anknytning till vår bys våtmarker.

Temat för de övriga träffarna i Församlingshemmet har handlat om Viby 1950. Med en ny teknik, som har gjort sammanställningen mera lättöverskådlig, har de olika områdena i 1950-talets Viby redovisats på bildskärmen. Områdena har nagelfarits och många bilder och fakta- uppgifter har gett upphov till kommentarer och muntra historier från såväl de föredragande, som intresserade åhörare.

Som ett "arrangemang i sig" måste vi också se utgåvan av 2009 års almanacka. Denna, har med fina bilder skapat nostalgiska minnen hos såväl medlemmar som övriga intressenter.

Många beröm har också under året nått styrelsen för vår hemsida www.vibyigamlatider.se. Vår webmaster, Olle Wohlin uppe i Huskvarna, har skickligt strukturerat upp insänt material och lika skickligt, med detta material som grund, hållit hemsidan aktuell och intressant.

Inga-Lisa Johannesson och Inga-Brita Lundbladh har även detta år, arbetat ideellt i köket med att förse deltagarna med färdigbredda frallor och kaffe vid medlemsmötena.

Förutom årsmötet, som avhölls den 24 mars med efterföljande konstituerande möte, har styrelsen haft fem protokollförda möten.

Föreningens ekonomi balanserar på 78 746 kronor. Utifrån en ingående behållning på 36 083 kronor har vi haft intäkter på 42 663 kronor och utbetalningar på 42 107 kronor, ett överskott på 556 kronor. Vi får därmed en utgående behållning på 36 639 kronor.

Vi vill här rikta ett stort tack till sponsorer och alla som gjort ett uppoffrande arbete för föreningen. Vi vill också tacka medlemmarna för det förtroende och stöd vi erhållit under året och önska er och föreningen ett fortsatt lyckosamt 2010.

Viby i januari 2010-02-17

STYRELSEN, som under året bestått av:

Arne Svensson, ordf. Rune Borgström , v. ordf. Per-Anders Persson, kassör

Sven-Arne Ström, sekreterare, Britta Nilsson, ledamot, Stina Andersson, ledamot

Jan Falk, ledamot