VIBY i gamla tider

Ur Kristianstadsbladet 13 sep 1886

 

När två femåringars lek slutade med att byns tre förnämsta gårdar brändes ner till grunden


Eldsvåda, utbröt sistlidna lördags eftermiddagen i Gustav Adolf i Viby socken.
Redan klockan fyra spreds ryktet om olyckan här i staden och en mängd människor
strömmade ut till (nya kyrkogården) och andra till sydost om staden belägna platser
för att om möjligt utröna var Branden ägde rum.
Man såg ett par svarta rökpelare vindla upp mot den moln fria himmelen. Somliga
påstod att det var på Lilla Hammar som brann, andra mera underkunniga om de lokala
förhållandena förlade eld olyckan till Viby.

Och det var verkligen i Viby det lössläppta elementet härjade. Strax efter 3 på eftermiddagen märktes rök och lågor uppstiga från lantbrukaren Anders Nilssons åbo
n:r l Håslöv (Södra Uthuslänga). Och egendomligt nog, just i den del där inte någon
eldstad fans. Anmärkas bör att eld inte varit uppgjord i den del av längan, där
Brygghuset är beläget, sedan föregående tisdag.) Gynnad av en lätt västlig vind, vilket likväl mot aftonen mojnade av (kastade sig elden över) till (lantbrukaren Anders Mårtenssons präktiga gård), och inom kort stod båda egendomarna i ljus låga.

Den långvariga torkan hade gjort allt brännbart så torrt som fnöske här av förklaras
lätt den ofantliga hastighet, var med elden spreds.
Från när och fjärran tillströmmade människor för att hjälpa till i släckningsarbete.
Men detta kunde icke bedrivas med önskvärd kraft, en när stor vatten brist rådde.
Klockan fram emot 5 syntes Öster ut från brandstället Eld och Rök uppstiga, det var
den Röda hanen som satt på Takåsen till Sven Åkesson å: n:r 3 i Viby Stora och
Solida Gård. Den västliga vinden medförde Brinnande spån, som antände taket på Båda Mansbyggnaden och Uthuslängan. Efter några minuter stod även denna Gård i Ljus Låga.

Det var ett Vackert men hemskt skådespel då mörkret föll på och den väldiga elden
avtecknade sig mot den mörka himmelen. Elden från de (TRE Stora Gårdarna ) blandade sig med lågorna från, Nils Andersson , Jöns Sonesson och J , Rosengrens Brinnande Stuger.
Nio spruter arbetade rastlöst under hela natten och söndagseftermiddagen , men likväl
stod intet dessa Byggnader kvar annat än rykande ruiner på eftermiddagen.
På samtliga ställe innebrändes all den intagna Grödan och endast en ringa del av
Lösöret kunde räddast. Under hela söndagen strömmade skaror av nyfikna till
brandstället, och de angränsande vägarna vimlade av fotgängare och ekipage.

Hos Sven Åkesson var: Byggnaden försäkrad för 18.100 kr, lösboet 4000 kr,
Gröda 3500 kr,

Anders Nilsson nedsatte i fjol försäkringssumma med 2000 kr ;byggnaden nu försäkrad för 21,700 kr; lösboet 4500 kr; grödan 3000 kr; tobaksskörden, som var betydlig, var ännu ej intagen, vad den undgick att bliva rov för lågarna. Försäkrings summan och byggnaderna anses vara upptagen till dess fulla värde, i det närmaste. Nästan allt i lösboet räddades.

Anders Mårtensson, jämte Erik Mårtensson Stärbhus (äger resp,3/4och3/4 ) av hemmanet: Anders Mårtensson byggnad er för 2800 kr och Stärbhuset 13000kr: grödan jämte kreaturen för tillsammans 6200 kronor.

Husmannen Nils Andersson Hus och Lösbo var försäkrade tillsammans för 400 kr; Största delen av lösboet räddades. Husmannen Jöns Rosengren Hus och Lösbo tillsammans 1200 kr; Obetydligt av lösboet räddades.
Husmannen Jöns Sonesson Hus ock Lösbo var försäkrad för 700 kr; största delen
av lösboet räddades.

I allmänhet anses ägarna göra stora förluster, när Byggnaderna var nästan Nya, med
Undantag av Nils Anderssons och Jöns Sonessons Hus, som Påstods vara omkring
200 år gamla och Riktigt Ruckel.
På lösboet som gick förlorat hos Sven Åkesson anses han göra en Stor Förlust, den
var ytterst Prydligt och Magnifikt.

Man förundrade sig över att just de Tre Förnämsta Gårdarna så i grund nedbrunnit,
medan de var Stora och Uppförda av Tegel samt Kringbyggd, då hus Byggda av Trä
och försedda med lätt antändbara Tak, och belägna mellan nämnda gårdar, undgick
det förhärjande element; men orsaken ligger i att Ladugårdarna var Täckta med Halm.
Dessa gårdar var de Största i församlingen och de Vackraste man på Långa väger
omkring kunnat Skåda.

Alla försäkringar är tagna i Villands , Gärds och Albo häraders brandstodsförening.
Vid eldsläcknings arbetet utmärkte sig i synnerhet Åhus och Fjälkingeborna.
Sedan skjutsar andkomet hämtades vatten från den övre 1/8 mil der ifrån belägna
Helgeå.

Vid i dag anstäldt förhör angående eldens uppkomst hat det utrönas att en 5-årig gosse vid namn Karl Olsson under (Lek med en jämnårig) anlagt elden i Halm, som förvarats i Kostallet i Lantbrukaren Anders Nilssons Gård.

Startsidan