VIBY i gamla tider

 

Ur Kristianstadsbladet onsdag 25 maj 1887

   

Eldsvåda. I Fabrikör J. W Thuressons i Håslövs Bryggeri utbröt vid 11-tiden igår Eldsvåda, vilket inom en timme lade såväl Bryggeriet med tillhörande Mälta som en annan Thuresson tillhörig uthuslänga i aska. Då vädret var lugnt och släckningsarbetet kunde i följd av god vatten tillgång bedrivas med större raskhet än vid( eldsvådan i september förra Året) snart var all fara för såväl Thuressons egen välbyggda boningslänga som andra nära brandstället belägna hus och gårdar överstånden. Om verkliga orsaken till eldens uppkomst känner man ännu ingenting med säkerhet.

 

Protokoll hållet den 26 maj 1887

  Vid sammanträde med Gustav Adolf sockens Brandstods Kommite förundersökning av uppkommen Brandskada den 24 maj i Håslöv No_3, Mälteri och uthusbyggnad tillhör J. W Thuresson och hans hustru.

§1

Närvarande  Undertecknad, ordförande och ledamöterna , Anders Tufvesson från No_3 Viby, Nils Andersson från från No_16 Håslöv och Bonde Andersson från No_5 Håslöv samt Brandstods nämndens ombud C. Thuresson i Håslöv, samt de brandskadade och efter nämnde tillkallade vittnen.

§2.

De brandskadade, som avlämnat sitt antagande uppgift till deltagarna i föreningen samt specifik uppgift över branden förlorade egendom med dess värde, avhördes och berättad,

Herr J. W Thuresson kunde såsom vid tillfället från hemmet frånvarande ingen uppgift över eldens uppkomst lämna.

Fru Elna Thuresson kunde ingen uppgift lämna.

Som vittne hördes:

Torparen Nils Svensson från No_15 i Håslöv ,vilket var anställd såsom mältare , antog att vid Torkning av malt, då han vid 11-tiden på förmiddagen, för en kort stund avlägsnat sig för att i källaren under boningshuset hämta ett Ölkärl, som skulle sköljas, maltet fattat eld och elden der ifrån spridet sig till sparrarne i taket.

Vidare avhördes tjänste pigorna på stället.

Elna Jönsson och Maria Dahl, men dessa kunde inga uppgifter lämna. Några fler upplysningar var ej att tillgå.

Brandstods kommiten, som anses att elds olyckan uppkommit der igenom att maltet på Torkan fattat eld och att elden der ifrån leds av sparrarne till övriga delen av Byggnaden och der ifrån till uthuset, förordar att de brandskadade var tillkänna följande ersättning.

 

För byggnader för värde till.............................................................7000,00 kronor

l Uthusbyggnad  .................................................................................500.00

l Maltertorkebyggnad  ......................................................................2500.00

Skada genom värmen:

Förstörd målning jämte fönsterruter på boningslängan .....................25.00           3025.00

 

Avgår för efter branden av den brandskada av trä vid Uthusbyggnaden 3.00

                 "                    "                 "                                    Malttorkebyggn 8.00

Brandskadade av järn vid Utehusbyggnaden  ...........................................  l. 00

                                           Malttorkebyggnaden ..........................................50.00........   62.00

                                                                                    Ersättning således  kronor .....   2963.00

 

För inventarier försäkrad......................................800.00

Men vid branden förlorats för  .............................667.00

Avgår för efter branden av den Brandskadade övertagna lemningar

Efter en s.k kalifornia kump   ...................................  3.00

                                                                                           Ersättning således kronor ....664.00

För gröda försäkrad till ........................................... ..... 300.00

Men vid branden förlorad för Ersättning således ........... 7.00

För lager försäkradt till .................................................4000.00

Men vid branden förlorats för .......................................4160.00

Avgår för av den brandskade Övertagna lemningar

35 Tunnor malt ä 3,00 kr................................................. 105.00

20      "         "        2.00 kr ..................................................40.00

6        "          "       1.00 kr .................................................... 6.00

3        "           "      0.50 kr  ....................................................1.50  = 152.50

Alltså överstiger det förlorade Försäkrings summan.

                                                                                          Ersättning således kronor ....4000.00

För lösbo försäkradt till  1000.00 Varav endast förloradts får avgår.

För av den brandskadade övertagna Lemningar efter

 koparskittel 4.50,   l Plog 3.00, 197 L raps kåkar 50 öre 98.50 106.00

                                                                                                              Ersättning således 658.00

För skada uppkommen vidsläcknings arbetet

Stängsel kring hönsgården 25.00 I trädgården och utsått land 40.00

                                                                                                                 Ersättning således 65.00

                                                                                                            SUMMA KRONOR 8357.00
 

Anm, Herr J. W Thuresson hade genom förändringar i Malt Torke Byggnaden inredt
bryggeri der, vilket såsom (icke fullfärdigt) inte ännu hunnit till brandförsäkring anmälas.
Skadan och denna anläggning värderas till,
För l vattenreseservoir 10,00 kr
  "      Rörledning           12.00 "
  "      Kranar                  10.50 "
  "      Hyllor                       5.00 "
summa kronor ............. 37.50 kr
 
Av detta protokoll hava de brandskadade erhållet vardera ett exemplar med underrättelse om vad dem åligger enligt brandstods regler mentets 25 § Att brandstods komiten efter bästa förstånd och utan mannamån anmärkt endast var den synes rätt och billigt vara och att den inte heller dolt vad den kunnat hava att anmärka mot uppgifterna och det åsatta värdet, det intygas under edligt förpligtelse

Jöns Månsson

Ordförande
Anders Tufvesson Nils Andersson Bonde Andersson

Ledarmöten

Carl Thuresson

Nämndens ombud