VIBY i gamla tider                                                                                                                     BYAVANDRINGAR


Byavandring den 30 maj 2002  -  Kvarnäs

Den 30 maj 2002 anordnade förening en Byavandring i den västra delen av vår socken och jag - Sven-Arne Ström - hade fått det ärofyllda uppdraget att ta hand om station nr tre som handlade om  KVARNÄS!

  Här en dokumentation av vad som ”behandlades” vid  denna station:

 Deltagarna hälsades välkomna till den sydvästligaste delen av vår socken när de nu samlades vid Tvättavägen intill Kvarnäsviken.

Eftersom det framgått att det råder delade meningar om vad som kallas Kvarnäs redogjordes först för gränserna. Ett område inom Håslöv - med järnvägen som gräns i norr, lergraven vid Kvarnäsvägen och vidare över denna väg ner till Holmavägens start som gräns i öster, en linje härifrån till strax sydväst om Ålören som gräns i söder och en linje härifrån rakt norrut till Hammarsgränsen  som gräns i väster - är enligt de gamla gängse begreppen det som kallas - Kvarnäs.

Alltså alls inget tätbefolkat och stort område – men ett genom tiderna betydelsefullt sådant för socknen och dennes invånare.

 ·     Arbetstillfällen

Kvarnäsgården är ju en relativt stor gård, som innan teknikens och de kemiska bekämpningsmedlens utbredning inom jordbruket, gav sysselsättning åt många drängar, pigor och daglönare fram till in på nittonhundratalets andra hälft.

Dock är det tegelindustrin som genom tiderna skapat de många arbetstillfällena här nere i Kvarnäs och redan innan Kvarnäsgården byggde sitt stora och för den tiden moderna tegelbruk nere vid sjökanten väster om gården tillverkades tegel i ett bruk ett hundratal meter längre söderut. Således har många av sockenborna liksom flera ”utsocknes” haft sin arbetsplats härnere i Kvarnäs och strömmen av gående och cyklande till och från arbetet har varit imponerande.

 (Utförligare dokumentation om tegelindustrin i kommande redovisning under hösten år 2002 samt i viss mån i den tidigare dokumentationen – åldrig pråmskeppare berättar).

 Vid sidan om tegelbruket, med Hammarsjön nästan upp till huset, bodde Nils Hansson och hans son Edvard Nilsson (”Fiskar-Edvard”) vilka båda hämtade en stor del av sin utkomst från yrkesfiske i Hammarsjön – alltså ytterligare arbetstillfällen.

 ·     Tvättastället

Vid laga skiftets genomförande fastslogs att två platser av allmänt intresse skulle bli kvar här nere i Kvarnäs som s k ”Allmänningar” och är också som sådana utmärkta på kartorna från denna tid. Den ena är ett grustag som låg vid den då s k Ormastigen (vid nuvarande Tvätta-vägen) som säkerligen utnyttjades men med all sannolikhet inte på långt när i så hög grad som den andra – Tvättastället - beläget nere i sjökanten med en samling större stenar som ”tvätta-stenar”. Hit leder också en på kartan utmärkt stig genom ängen uppe från vägen och på denna fraktades familjens eller gårdens tvätt, oftast på ”rullebörar” (skottkärror med trähjul), av byns gummor och pigor. Här tvättades och klappades sedan tvätten med speciella ”klappträd”.

Från de större gårdarna i byn transporterades tvätten ner till tvättastället av drängarna medels häst o vagn och de fick också vara de fnissande pigorna behjälpliga med tvätten och därför upplevdes sådana tvättdagar, åtminstone i sommartid, ofta som trevliga arbetsdagar av gårdsfolket.

  ·     Kvarnäs som rekreation

 Den vackra natur som funnits vid Kvarnäsviken med frodig grön ängsmark med en riklig blomsterflora samt med dungar av al och tillika ”Badstället” med sandstrand  har gjort att generationer tillbaka av bybor har förknippat Kvarnäs med rekreation.

 ·       Det var här - som en stor del av skoltidens sommarlov tillbringades – här fångades ödlorna i de vattenfyllda små ”lerhålen inne i allet” – här metades abborrarna från ”tvättastenarna” och här byggdes, utan föräldrars vetskap, båtar av vass som bar oss pågar långt ut på sjön i riskfyllda upptäcktsfärder.

 ·      Det var här - som många av byns förvärvsarbetande karlar genom tiderna lade en stor del av sin fritid på fiske och jakt och under sommarhalvårets söndagsmorgnar vittjades tusentals långrevskrokar – ofta med bra resultat då Kvarnäsviken alltid kännetecknats av ett gott fiskbestånd.

·         Det var här - som det anordnades gökotta och andra sommarträffar av såväl olika föreningar som enskilda små sällskap under härliga försommardagar.

·         Det var också här – i den lugna viken som vinterns finaste blankis bildades och dit en    solig vintersöndag  gamla som unga vallfärdades för att utöva sina vinteraktiviteter.

 Tyvärr har området nu ”förslöjats” och växt igen på grund av att inga djur längre släpps för att beta marken och ishallarnas nyspolade is har konkurrerat ut de många fina bandyplaner som den lugna viken kan erbjuda.

 Glädjande nog kunde den nuvarande ägaren Magnus Fjelkner berätta, att planer finns på ett  projekt där han tillsammans med kommunen skall återställa Kvarnäsvikens sköna ängsmarker i tidigare skick.

Som avslutning på besöket på denna station vandrade vi ner i ängen (så långt vi kunde utan att bli blöta) där vi under näktergalens ljuvliga toner ändock kände igen oss och kunde minnas tillbaka om flydda tider. – Och visst mindes man!

Inte minst dök minnet upp från den bandymatch som i blodigt allvar spelades mellan byns juniorer och seniorer här nere för snart femtio år sedan och där juniorerna genom Arne Svensson på passning från undertecknad tog ledningen med 1-0. Men efter protest från seniorerna - och då främst från deras målvakt Karl-Erik Mårtensson - blev målet bortdömt då de påstod att bollen aldrig var inne! (Den var inne!!!! –hävdar Arne och undertecknad på det bestämdaste)

Ett ”domslut” som väckte starka känslor och diskuterades så gott som dagligen på ”Fiket” i flera månader framöver och med jämna mellanrum under alla dessa femtio år och givetvis så ock under denna kväll.

Att det återskapas några arbetstillfällen i Kvarnäs inom tegelindustrin inom överskådlig tid är väl inte tänkbart men kanske kan vi få uppleva Kvarnäs som den rekreationsplats den en gång varit - om det projekt Magnus redogjorde för blir verklighet.

Låt oss hoppas!


Sven-Arne Ström

Byavandringar

Byavandring den 30 maj 2002 - Station Fiket

Byavandring den 30 maj 2002 - Station Härfågeln

Byavandring Södra delen av Viby by

20 maj 2003

 

Byavandring Domarringen

20 maj 2003

 

 

 

 

 

 

 

Till registersidan