VIBY i gamla tider

PERSONGALLERIET

 

 

Martin Wiberg

Om man färdas landsvägen mellan Kristianstad och Åhus över Rinkaby passerar man genom Gustaf Adolfs socken. På det lilla backkrönet av vägen innan Gustaf Adolfs kyrka passeras låg för hundra år sedan en bondgård på vägens vänstra sida, som ägdes av lantbrukaren Ola Jeppsson och hans hustru Elna Trulsdottér. I deras äktenskap föddes nio barn, av vilka det andra barnet, Martin, här skall ägnas några minnesord. Martin samt hans fem bröder antog namnet Wiberg efter sin hemort Viby.
Redan som liten pojke röjde Martin Wiberg ett ovanligt gott förstånd, varför föräldrarna, trots sin önskan att Martin skulle övertaga fädernegården Viby n:r 6, satte honom i Kristianstads läroverk. Martin Wiberg föddes den 4 sept 1826 och blev student 1845 samt inskrevs vid Lunds universitet, där han 1850 disputerade för filosofiska graden och promoverades till fil. doktor. Han erhöll under hand meddelande om att han kunde påräkna docentur i filosofi, vilket erbjudande han dock avböjde for att kunna helt ägna sig åt sina uppfinningar.

RÄKNEMASKIN GJORDE WIBERG VÄRLDSBERÖMD.
Den uppfinning, som med ett slag gjorde Martin Wiberg internationellt berömd, var räknemaskinen. En räknemaskin fanns redan, konstruerad av tvenne fransmän. Den var, enligt Wibergs åsikt, ej ändamålsenlig, varför Wiberg konstruerade en dylik efter delvis andra principer. Orsaken kanske var att de logaritmtabeller, femsiffriga, som uträknats med i den förstnämnda i några fall visat felaktigheter. Wiberg räknade då ut sjusiffriga tabeller med sin räknemaskin. Dessa tabeller översattes sedan till tyska, engelska och franska språken. Som medhjälpare vid det oerhörda arbete som detta krävde hade Martin Wiberg sina tre yngsta bröder.

KUNG OSCAR INGICK SOM INTRESSENT.
För att finansiera arbetet fordrades pengar. Dåvarande hertigen av Östergötland, sedermera konung Oscar II ingick som intressent i det s. L Wibergska Tabellbolaget — vari även en hel del vetenskapsmän och mecenater funnos. När räknemaskinen, efter 12 års arbete var färdig erhöll han 1860 ett honorarium av svenska statsmakterna. Vetenskapsakademien hade förordat ett anslag av kr. 3.000 i sitt riksdagsäskande, men Kungl. Maj:t höjde det till kr. 5.000. Vid behandling i riksdagen blev .det, p. g. av motion, höjt till kr. 8.000.

AUDIENS HOS FRANKRIKES KEJSARE. !
Kejsar Napoleon III, själv matematiker, mottog Wiberg i audiens och tilldelade honom hederslegionen. Någon tid dessförinnan hade Martin Wiberg erhållit Nordstjärneorden och den danska Dannebrogen. Vår store uppfinnare John Ericsson yttrade om Wibergs» uppfinning att det var »den största triumf av det menskliga förståndet ofver materien».
Närmast ofattbart förefaller det att en man som ansetts ha en lysande bana utstakad för filosof i stället blev ett sådant geni av rang. Att här försöka räkna upp eller beskriva alla de uppfinningar som Martin Wiberg fullbordade skulle föra alldeles för långt, utan det måste bli ett axplock bland dem.
1865 provades en cigarrmaskin, 1833 provkördes ett lokomotiv med en av honom konstruerad broms och 1868 började hans maskin för tillverkning av tändsticksaskar att användas. Vid denna tid uppfann han den s. k. gräddsättaren, en separator som fick god avsättning samt mekaniskt självtömmande brevlådor som ännu användes och som funnit avsättning även utomlands.

SVENSKA ARMÉN SADE NEJ TILL SNABBSKJUTANDE GEVÄR.
Rent paradoxalt finner vi, senare tiders barn, motiveringen avslag på Martin Wibergs erbjudande att förse svenska armén med ett nytt bakladdningsgevär, att detta automatgevär var oanvändbart enär det var alldeles snabbskjutande och skulle förorsaka ammunitionsslöseri. I våra dagar har vi upplevt både kulsprutor, kulsprutepistol m. m.
En ny sättmaskin konstruera under stora ekonomiska uppoffringar och underhandlingar försäljning av patentet till ett engelskt tryckeri voro nästan avslutade då tryckeriets arbetare hotade med strejk om maskinen inköptes p. g. av sina arbetsbespararande principer. På 1870-talet visade Wiberg en bottenskrapa för upptagandet av växter och djur från havsbotten. A. E. Nordenskjöld som hade den med sig på sin upptäcktsfärd, förklarade vid sin hemkomst att den fungerat så förträffligt att det nästan förargat honom.

NORDENSKIÖLD OCH NOBEL BEGEISTRADE
Med utgångspunkt från att ljusets inverkan på synsinnet under vissa betingelser borde kunna skapa lika behagliga sensationer för ögat som toner för örat fick Wiberg idén till den s. k. färgtonsoperan, eller spektralinstrument Alfred Nobel, som fick kännedom om idén och dess principer, skriver följande:


Berlin den 27/5 1896
Herr Dr M. Wiberg,
Stockholm.
En färgtonsopera — det vore löjligt att skratta åt ett sådant förslag. Jag anser idén vara utmärkt genial och originell. Då jag snart kommer till Stockholm få vi talas vid om saken.
Med största högaktning
A. Nobel
Idén är så snillrik att jag inte nog kan gratulera dess upphovsman.

Kort därefter avled emellertid Nobel och planerna gingo därigenom om intet.

Problemet flygmaskinen var honom ej heller främmande. Vid 77 års ålder hade han principen klar med flygmaskinen — vilka principer mera liknade reaplan än de första flygmaskiner av typen Bleriot o. a.

LÄKARNA SADE NEJ, W.IBERG VAR EJ "FACKMAN".
Martin Wiberg sysslade ävenledes med vissa solstrålars välgörande inverkan på olika hudåkommor. Här mötte han ej samma välvilliga stöd som Finsen, utan avhånades av en del läkare under motivering att han ej var medicinsk fackman. Brist på medel gjorde att de ekonomiska bekymmer som han haft att kämpa emot under ett långt liv, märkvärdigt nog, aldrig bröt ner honom.

FOSTRADE 20 BARN ! UTAN BARNBIDRAG.
Nordisk Familjebok slutar sin artikel om Martin Wiberg med att han i likhet med många andra uppfinnare var i avsaknad av ekonomiskt sinne. Detta kan nog vara delvis riktigt men — betänk också den stora familj han hade. Martin Wiberg var gift två gånger. I sitt första äktenskap hade han fyra barn — men i sitt andra äktenskap föddes sexton (16) barn. Barnbidrag är som bekant senare tiders påfund.

GENIETS VÄG ÄR OFTA TÖRNBESTRÖDD.
Bland andra uppfinningar, som Martin Wiberg uppfann kan nämnas en kupéupp-värmningsapparat, som länge användes på svenska järnvägar, en kaffeextraherings-apparat, s. k. remisskistor, använda av statens järnvägar. 1901 erhöll Wiberg patent på sätt att behandla torv, för att öka värdet av densamma som bränsle.
1903, vid 77 års ålder, erhöll han patent avseende, en luftmaskin, varmed han visade sig ånyo vara inne på vägen mot reaplanet.
Av vad ovan anförts torde framgå att hans skarpa intellekt sträckte sig över oerhört skilda områden, ävensom att den gamla satsen att en uppfinnares väg är kanske en av de mest törnbeströdda, är riktig.
 

 

Martin Wiberg

fil. doktor, tekniskt snille och 20-barnsfar född i Viby 1826

Oskar-Olle

Backa-Sven

Soldaten John Falk

Augusta i Kärret

Karl Ström

Ängapågarna

Familjerna Sven Månsson och Sven Nyström

Ur en tidsskriftsartikel från 1954. Författare Hans Kihlgren