VIBY i gamla tider

 

 

 

Över 80 ”pers” på första medlemsmötet 2004 

 

Huvudtemat för denna medlemsträff var ju döpt till Omstart eftersom Arne Svensson här skulle ge en efterfrågad repris på sitt introduktionsprogram från första träffen inför föreningsbildandet för nästan exakt tre år sedan – en träff som då samlade ett sextiotal deltagare. Då medlemsantalet nu har stigit till en bra bit över tvåhundra var det många av de nytillkomna medlemmarna som önskat detta ”reprisprogram”.

Arne har sedan många år tillbaka forskat i socknens historia och har också i sitt arbete som lärare använt historia och utveckling av Håslöv som objekt i sina undervisningar. Han har också tidigare redovisat sina rön inför Hem och Skolaförening och byalag.

Visserligen ”i stora drag”, men inte mindre intressant, gav han oss en inblick i hur vårt samhälle förändrats och vuxit fram från forntid till nutid. Han berörde viktiga skeenden och händelser inom socknen; stenåldersbosättning, skiftesreformer där gårdarna blev utfyttade från centrala byn till markerna i utkanten, skolan och skolplikten, järnvägens tillkomst och byvägens ändrade sträckning – var några av de punkter han tog upp. Han fortsatte vidare med att påminna oss ”gamla bybor” och informera övriga om alla de företag som funnits i byn. Här fann man, att det icke allenast var tegelbruk och likkistefabrik som skapade industriell sysselsättning på nära håll, utan smedjor, cykelverkstäder, snickerier, lådfabriker etc.. gav också arbetstillfällen.

Arnes ”föredrag” innehöll betydligt mer information än vad här refererats och ovanstående är bara ett utkast från hans utomordentliga och intressanta föreläsning.

Härefter tog undertecknad, Sven-Arne Ström, över för att informera om pågående projekt i olika grupper och en ungefärlig tidplan för redovisning.

Aktivitet:   Ansvarig(a): Planerad redov-dag:
Årsmöte Styrelsen 16 mars
Gamla filmer från byn Videogruppen 16 mars
Gökotta i Kvarnäs Styrelsen 20 maj
Laga skifte i Viby by Arne,Sven-Olof m fl början av september
Riksdagsman Nils Svensson Arbetsgrupp mitten av oktober
Håslöv 15 ???? slutet av november

I samband med årsmötet är det tänkt att visa någon av de ”korta” filmerna som vi har från olika aktiviteter och händelser i byn. Dessa filmer är ofta gamla smalfilmer som lagts över på video, och videogruppen med Bengt-Åke Svensson i spetsen, jobbar för att låna ihop fler filmer för att kopiera och sedan visas vid lämpliga tillfällen. (Har ni någon sådan film liggandes – kontakta oss).

Styrelsen håller på att utforma ett program för Gökotta på Kristi Himmelfärdsdag - ett program som helst till någon del skall kunna tillfredsställa alla deltagarna.

Laga skifte i Viby by kommer att redovisas som en första aktivitet för ”höstterminen”.

Här är det byalaget som tillsammans med Arne m fl jobbar med detta. (Samma redovisning är gjord för Håslövs by av Hasse Månsson och finns tillgänglig här på hemsidan).

Trots att Riksdagsman Nils Svensson och Håslöv15 kommer att redovisas var för sig under hösten sker arbetet i samma grupp. Detta är ju fullt naturligt då denne riksdagens talman för bondeståndet ägde hela Håslöv 15 med Mejeristagården som huvudfastighet.

Även om gruppen som helhet hitintills endast haft en sammankomst, har ändock olika medlemmar, enskilt eller i smågrupper, skaffat fram mycket historisk fakta. Här har inte minst mikrokorten innehållande husförhörslängderna för socknen varit till stor hjälp. Genom att föreningen inskaffat en egen kortläsare kan gruppmedlemmarna i ”lugn o ro” kartlägga de olika husens innehavare och historia och jag kunde också visa mötet hur en sådan kartlägg-ning kan se ut.

Vad redovisningen av Håslöv 15 skall innehålla är ännu inte bestämt, men hur en viss ”egna hemsrörelse ” uppstod, när från denna stora fastighet styckades ut tomter, skall givetvis med.

Här kan också de olika husen och dess ägare genom tiderna kunna presenteras och då kanske med bilder och kanske till och med - med en historia från någon episod från något eller några av husen.Alltså ett stort projekt – men ack så intressant!

Undertecknad fortsatte sedan med att försöka engagera medlemmarna att deltaga, eller t o m starta något projekt som de finner vara av intresse – bara att anmäla till någon i styrelsen.
Jag visade också förslag på objekt som väntar på redovisning:

Fiket · Föreningslivet i byn: · Jaktvårdsföreningen l· Sångföreningar l· IIOGT ·  Lfk ·  Viby i GT  Idrottsföreningen (egen redovisning) · Frireligiösa föreningar (egen redovisning)    ·  Likkistfabriken ·  Brännerierna · Några Hus i Byn ·  Mjölkabryggorna ·  Bränder i byn (Brandkåren) · Finlandssvenskar  ·  Rörligheten av byns arbetskraft · Smedjorna i byn ·Människoöden i byn · Nils Andersson – ”byns allt i allo”           

En av Stina och Arne framtagen minifotoutställning med ett par skärmar fyllda av välkända och kära vyer från vårat Viby förgyllde också denna trevliga kväll.

Jag uppmanade också till ett ”översättande” av Håslöv 15-projektet - för kartläggning med mera av andra delar av byn t ex Viby by, Norrevång, Kvarnäs, Kämpabackarna etc….Deltagarna i en sådan grupp får verkligen en fin bild av händelseförloppen genom tiderna  i hela byn – men givetvis framförallt av den delen som utforskas och kartläggs.

Sven-Olof tog sedan över ”rodret”.

Han började med att redogöra för kommande aktiviteter under året och knöt då an till den redovisning av olika aktiviteter som jag gjorde under avsnittet - pågående aktiviteter.

Han fortsatte sedan med att informera om vår fina hemsida. Här visade det sig, att trots de flesta saknade egen dator hade det stora flertalet någon gång varit inne på hemsidan – många då hos anhöriga, vänner och bekanta.

Genom att visa en bild av första sidan kunde han redogöra för hur man knappade in sig på de olika sidorna.

Han upplyste också om att hela styrelsen tillsammans med webbmastern Olle Wohlin är ansvarig för hemsidan. Genom styrelsebeslut har dock Arne och Sven-Olof delegerats att tillsammans med Olle ha ansvaret för att endast behörigt material kommer in på hemsidan. Förutom anmälningar av olika slag, besök på ”Fiket” o dy, skall således allt material som skall in på hemsidan slussas genom denna trio.

Herbert Sjöstedt gjorde sedan ett bejublat framträdande, följt av mycket skratt och applåder, när han på sedvanligt bygdemål  läste en berättelse om ett ungt lantbrukarpar på husvagns-semester.

Per-Anders och Britta sålde almanackor och tog emot medlemsavgifter från dem som helst ville betala kontant (dock vill vi helst att avgiften betalas via bankgirot).

Som vanligt undfägnade oss våra duktiga töser i köket – Britta Lundbladh och Inga-Lisa Johannesson – med bredda frallor och kaffe eller the. - Ovärderliga ideella insatser av dessa båda medlemmar!

Klockan hann att bli en bit över nio innan Sven-Olof kunde tacka för ett återigen jättetrevligt medlemsmöte och förklara detta avslutat.

     

För ovanstående referatet står er valda sekreterare, Sven-Arne, – som inte på långa vägar fått med allt trevligt som skedde i Församlingshemmet under kvällen – men som synes en hel del.