VIBY i gamla tider


Första medlemsmötet  hösten 2007 samlade 89 medlemmar.

 Exakt klockan 18:30, den 9 oktober, kunde Arne hälsa välkomna till det första av höstens båda medlemsmöten i Församlingshemmet. Som vanligt hade då många av våra trogna medlemmar ”gjort entré” redan timmen före och, också som vanligt, var stämningen hög under samlingen. En stämning som för övrigt präglade hela kvällen i den välfyllda lokalen.

 Kvällens tema handlade om befolkningsutvecklingen i byn med underrubrikerna utvandringen (då främst till Amerika men också i viss utsträckning till andra länder) och rörligheten ut ur och in till byn. Arne inledde temat med att visa siffror, staplar och diagram, som åskådliggjorde, först befolkningsutvecklingen för Sverige som helhet och härefter denna utveckling för vår socken. Här hade Arne verkligen ”grävt djupt ner i historien” och kunde därför också redovisa intressanta siffror ända från 1600-talet och fram till våra dagar.

Hasse Månsson fortsatte redovisningen med att presentera en gedigen sammanställning över emigranterna från vår by. Genom att idogt ha forskat i husförhörslängder och kyrkoböcker kunde han nu på filmduken redovisa såväl namnen på alla dem som emigrerat från 1800-talets mitt fram till 1930-talet liksom tiden när de gav sig iväg och även om de kom åter till byn.

Redovisningen gav oss åhörare en intressant föreställning hur flera av byns pigor och drängar, men också hela familjer, lockades av äventyret och drömmen om att tjäna ”de stora pengarna” ute världen – och då främst i Amerika.

Då en del av dessa utvandrare nu hade efterlevande och bekanta ibland dagens åhörare kommenterades deras vidare öden och äventyr av dessa. Via overhead kunde Arne också visa bilder från några av dessa emigranters vardag i det nya landet.

 OBS! Ovanstående redovisningar kommer att presenteras på hemsidan inom kort.

 Som vanligt hade Inga-Lisa Johannesson och Inga-Britta Lundbladh ställt i ordning fika och som vanligt njöt man av denna samtidigt som konversationen var i full gång och det trivsamma sorlet fyllde hela lokalen under kaffepausen.

Under pausen förrättades också dragning av ett under kvällen försålt lotteri med delvis skänkta och delvis inköpta vinster.

 Arne hade sedvanligt plockat fram gamla ”vibybilder” från arkivet, som han visade via overheadprojektorn. Dessa röner alltid ett stort intresse och kommenteras flitigt av mötesdeltagarna.

 Arne tackade alla för visat intresse och hälsade välkomna till nästa medlemsmöte,

den 13 november, och kunde då samtidigt meddela, att almanackan för 2008 då kommer att finnas till försäljning. Innan han avslutade kvällen riktade han ett särskilt tack till töserna i köket och till Hasse för hans redovisning liksom till Gert och Rune som varit behjälpliga att ta fram uppgifter till kvällens tema.

 För referatet – Sven-Arne

 PS! Att trivsamma kommentarer och övrig konversation efter mötesavslutningen fick flera av deltagarna att dröja kvar i kapprum och på yttertrappan en bra stund - behövs ju inte tas upp i referatet – Dä ä bara så! DS!