VIBY i gamla tider                                                         OM JAKT OCH FISKE I BYN

Uppdelningen av Hammarsjön


Med den av distriktslantmätare Bertil Frostensson under åren 1945-1947 upprättade: Handlingar rörande laga skifte med gränsbestämning och ägobyte över vissa samfällda ägor till Håslövs By - som viktigaste källa, kan vi följa denna mellan Håslövsborna så kontroversiella fråga. (Övriga källor från ortsbor och övriga som ”kommer ihåg”).

Till Herr Överlantmätaren i Kristianstads län.
Undertecknade delägare i Håslövs by få härmed vördsamt anhålla om förordnande av distriktslantmätare B. Frostensson att verkställa delning av Håslövs bys oskiftade fiske i Helgesjön. (OBS! namnet på nuvarande Hammarsjön).
Håslöv den 22 juni 1944.
Martin Olsson, Joel Jönsson, Olof Persson, Anders Olsson, J. Listander, Nils A. Andersson, Arvid Månsson

Det var så här det började - och ------------------ den 31 augusti samma år hade överlantmätaren Nils Svantesson förordnat distriktslantmätaren att, därest laga hinder ej möter, verkställa förrättningen.

År 1945 den 3 oktober inställde sig undertecknad distriktslantmätare å utsatt tid och plats för att i enlighet med erhållet förordnande påbörja denna förrättning--------

Till sammanträdet hade infunnit sig: gode männen Ola Andersson, Rinkaby och Olof Olsson, Fjälkinge. Såsom särskilt tillkallad sakkunnig fiskmästare G. Isaksson, Osby, samt delägarna: Nils Algot Andersson 1:2,/ Anders Olsson 1:4, 1:8, 9:4,/ Kvarnäs Tegelbruks Aktiebolag 2:1, 3:1 m. fl. genom verkställande direktören Bertil Ewe,/ Jöns Olsson 6:3,/ Bengta Ströms dödsbo 11:13 genom änklingen Karl Ström,/ Olof Persson 11:39,13:2/ Elna Månssons dödsbo 13:10 genom änklingen Anders Månsson,/ Karl Svensson 13:13 genom snickare Sven Ström enl. fullmakt,/ Lunds domkapitel och stiftsnämnd samt Gustav Adolfs församlings kyrkoråd för 14:1 genom Martin Olsson enligt uppdrag,/ J. Listander 15:2,/ Nils Nyström 15:9,/ Sven Karlsson Ström 15:28,/ Per Orvar Andersson15:31,/ Knut Pontus Carlsson 15:52,/ Johan Svensson 17:2,/ Nils Ernst Witzell 17:22,/ Nils Gunnar Andersson 17:24 genom Orvar Andersson enligt fullmakt,/ Hilding Nilsson 11:25-27.

§ 5
Förrättningsmannen hade före sammanträdet i länets lantmäterikontor verkställt undersökningar rörande Håslövs by tillhörigt fiskevatten inom Hammarsjön. (OBS! namnet nu ändrat)!

Bil B.
Fisket i Hammarsjön till byn har icke omnämnts i några lantmäterihandlingar. I anledning härav får fisket i Hammarsjön inom byns rågångar enligt gällande praxis anses vara samfällt för de mantalsatta fastigheterna i byn.

(Mantal: 1671-års hem-mantal = delningsgrund. Håslöv 1 - 17
tillsammans 8½ mantal. Håslöv 15 = 15/16 dels mantal.
5/2048 dels vanligt för nystyckade tomter ner till /65536delar)

§ 8
Här kommer så diskussionerna igång. (Utdrag:)

Advokat Listander, som är en av sökandena till förrättningen, upplyste, att för omkring 10 år sedan utarrenderades byns fiske för en tid av fem år mot ett årligt arrende av 50 kronor. När arrendetiden utlöpt blev genom ett förbiseende av dåvarande byåldermannen arrendet sannolikt ej uppsagt i vederbörlig ordning. Ny arrendator erbjöd ett arrende av 150 kronor för år. Oklarhet uppstod härigenom rörande arrendeförhållandena. Vissa delägare motsatte sig fiskets utarrenderande, då de önskade bedriva husbehovsfiske.

Nils Nyström uttalade som sin uppfattning, att samfälligheten borde förbli orubbad, varför han bestred laga skiftet.

Ernst Wittzell ifrågasatte, om ej enskilt fiske förelåg å de vattentäckta områden , som ingått i laga skiftet av holmar och upplandningar. Witzell frågade, vad som stod att vinna med ett laga skifte. Själv fann han skifte vara meningslöst.

Fiskmästare Isaksson framhöll, att olaga fiske förekommit inom detta fiskevatten ävensom tjuvfiske. Det senare mest från innebyggare i Kristianstad. Om lämpliga ägolotter kunde utläggas borde ganska god avkastning kunna påräknas av byns fiske.

Ernst Wittzell upplyste, att den fiskare, som erlade 150 kronor i årligt arrende, till en och samma avnämare levererat fisk för omkring 7000 kronor. Samtidigt hade fisk levererats till andra köpare.§ 9
Förrättningsmän jämte tillkallad sakkunnig skulle nu taga förhållanden inom byns fiskevatten i närmare skärskådande. Därefter kommer förrättningsmännen att upptaga till avgörande frågan om tillstånd till laga skifte. Delägarna tillsades, att åter sammanträda å förrättningsstället kl 16:00 då förrättningsmännen kommer att meddela utlåtande i frågan.

§ 10
Förrättningsmännen, den sakkunnige, några av delägarna, fiskearrendatorerna i byn m. fl. besiktigade därefter fiskevattnet under roddtur över Hammarsjön. Resultatet av undersökningen skulle av fiskmästare Isaksson sammanfattas i en redogörelse som skulle bifogas denna paragraf som bilaga D till protokollet.

Bilaga D.
I Hammarsjön förekommer följande fiskslag: gädda, ål, braxen, sutare, abborre, id, ruda, mört och laxöring. Dessutom fångas en och annan karp som under de senaste åren synes ha ökat i antal.
Fångstuppgifterna för Håslövs skifteslag har sammanställts för en tid av tio år och visar följande medelvärde pr. år räknat

Gädda 619,5 kg värde kr 871:20
Ål 303,7 ” ” 718:40
Braxen 881,3 ” ” 657:10
Sutare 125,5 ” ” 138:70
Id 53,5 ” ” 42:50 Abborre 149,3 ” ” 90:90
Ruda 69,5 ” ” 21:30
Mört 57,0 ” ” 20:80
Laxöring 7,9 ” ” 20:80
Summa 2266,2 ” ” 2581:70Ovanstående uppgifter om fångsten avser endast yrkesfisket och torde med all sannolikhet vara för låga. Uppgifter saknas om vad som fångats vid husbehovs-fiske av de olika delägarna inom Håslövs skifteslag.
Medräknas dessutom det omfattande tjuvfiske som bedrives av vissa personer från Kristianstad torde man med all säkerhet kunna räkna med en ökning av ovannämnda fångstsiffror med omkring 30 %. Huruvida dessa fångster kan komma att bliva bestående är för närvarande svårt att avgöra. Det kan nämligen tänkas att föroreningarna från Kristianstad i framtiden kan komma att inverka ofördelaktigt på fisket.

En närmare besiktning av sjön inom Håslövs skifteslag gav följande resultat.

Det område som gränsar intill Viby skifteslag får anses vara det sämsta. Vattnet var nämligen här förorenat, enligt uppgift från en stärkelsefabrik.

Övriga områden, dels emellan de täta vassruggarna ute i sjön och dels intill de vassar som sträcker sig från land får anses vara goda fiskevatten.
Områdena utanför Kvarnäs och strax söder härom samt de holmar och grund som äro belägna i ungefärlig sydvästlig riktning från ovannämnda plats äro de bästa fångsställen inom Håslövs skifteslags fiskevatten.

Genom det nu föreslagna skiftet kan fiskrättsägarna få en jämnare avkastning av fisket och det bör även kunna medföra ett bättre efterhållande av tjuvfisket.

Den 19 december 1946 var det åter kallat till kommunalrummet i skolan för fortsatt handläggning av ärendet.
Även till detta sammanträde hade flera bybor mött upp för att i möjligaste mån bevaka sina intressen.
Framförallt bland de mindre jordägarna fanns ett stort missnöjet över skiftes-förslaget. Många menade att urgammal rätt till fiske i den del av sjön, som byborna alla var delägare i, var en självklar rättighet som inte på något vis fick tagas från dem. Nu var det inte längre bara ett ekonomiskt tankesätt - att få fisk till matbordet - utan man började se ett allt större värde i fisket som rekreation och avkoppling.
Bernard Bondesson på Brötavägen startade en protestlista som skulle användas vid överklagande av beslutet och fick härvid många namnunderskrifter. Tyvärr kan denna lista ej spåras och nämns ej i något protokoll.

§ 28
Förrättningsmannen upplystes, att under sistlidna vinter hade å isen uppstakats och utmärkts gränsen i Hammarsjö mellan Håslövs by och angränsande byar. Gränsens sträckning hade härvid utmärkts medelst i sjön neddrivna kraftiga ekpålar.Fiskmästare Isaksson utlovade en redogörelse såsom komplettering av den av honom tidigare lämnade redogörelsen, bilagan D, och grundad på de senare årens fångstsiffror. Denna redogörelse skulle biläggas protokollet som bilaga N.
Bilaga N
Undertecknad angav den 6 oktober 1945 ett yttrande över fiskets avkastning m.m. Ovannämnda avkastning var beräknad dels på grundval av hur fisket bedrevs och dels på de fiskredskap som användes under den angivna tioårsperioden.
En ändring härutinnan har sedermera kommit till stånd genom att fisket bedrives på ett intensivare sätt och att effektivare redskap användes. Avkastningen har härigenom stigit rätt avsevärt. Man kan nu utgå ifrån att fiskevattnet med rätt skötsel ger en avkastning av i runt tal 4 770 kg. fisk representerande ett värde av 3 525:- kronor.
En jämförelsevis hög avkastning bör för framtiden kunna bibehållas på grund av att Helgeån genomflyter Hammarsjön varigenom sjön tillföres ett avsevärt tillskott av vandringsfisk.
G. Isaksson

Den 10 september 1947 fortsatte förrättningen. Trots att samtliga delägare hade underrättats genom telefonmeddelande och budskickning infann sig endast fyra av delägarna.

Inom Håslöv nr.15 finnas ett flertal registerfastigheter, vars andel i samfälligheten endast utgör några få kronor. Även om de voro åsatta mantal syntes det förrättningsmannen ej lämpligt att dessa fastigheter fortfarande bibehölls såsom delägare i samfälligheten. Dessa fastigheter borde därför enligt förrättningsmannens mening, tilldelas ersättningar i penningar i stället för mark. Åtgärden att tilldela vissa mindre delägare ersättning i penningar i stället för mark, förklarades lämplig och av beskaffenhet att underlätta ett framtida utnyttjandet av fisket inom det skiftade området.

Den 3 december 1947 avslutades förrättningen och beslutet blev gällande från den 1 januari 1948.

I slutet av protokollet finns noggrant uträknat och angivet engångsersättningen till de olika fastighetsägare som utlösts ur samfällda fisket i Håslövs by. För de flesta av dessa fastighetsägare blev ersättningen mellan 4:00 och 7:00 kronor. Som tidigare nämnts kvitterade flera av fastighetsägarna inte ut denna ersättning som ren protest mot detta laga skifte.
Ex:
Gösta Sigurd Ström o.h.h. Anna-Lisa 5:01
Carl Elbin Svensson o.h.h. Agda 12:03
Ernst Mattsson 11:95
Axel Andersson o.h.h. Ida 13:03
Bernhard Bondesson o.h.h. Ester 6:01

Sammanställt av Sven-Arne Ström och redovisat vid medlemsmöte den 26 november 2002

 

Yrkesfisket

Fritidsfisket

Jaktens betydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Till registersidan