VIBY i gamla tider

PROTOKOLL

 

 

Protokoll fört vid årsmöte med
tisdagen den 16 mars 2004 i Församlingshemmet


§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven-Olof Månsson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. I sitt anförande kunde han också med stor glädje meddela, att medlemsantalet nu var uppe i 222 personer! Detta applåderades av samtliga 87 mötesdeltagare.

§ 2 Fastställande av dagordning
Den tidigare utsända dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justerare till dagens       protokoll
Till att leda dagens förhandlingar utsågs Sven-Olof Månsson och som mötessekre-terare utsågs Sven-Arne Ström. Till justeringsmän för dagens protokoll utsågs Karin Svensson och Herbert Sjöstedt vilka också valdes som rösträknare.

§ 4 Godkännande av mötesutlysningen
Mötesutlysningen, som skett genom personliga kallelser närmare tre veckor före mötesdatumet, godkändes.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse

Årsberättelsen, som hade utsänts i samband med mötesinbjudan, vittnade om ett aktivt år med ett flertal välbesökta arrangemang.
Med denna berättelse på storbild lotsade Sven-Arne medlemmarna tillbaka till årets olika arrangemang genom ”en lätt kommentar” kring varje aktivitet och lämnade samtidigt öppet för synpunkter och övriga kommentarer.
Hemvändardagen den 9 augusti var årets absoluta höjdpunkt men även övriga aktiviteter har lockat till sig många medlemmar. Således har mellan åttio och hundra deltagare dykt upp vid de olika arrangemangen, som haft rubrikerna: Skolan - historik och besök, Ängapågarna, Byavandring, Handelsträdgårdarna i byn och Nöjeslivet i byn genom tiderna.
Sven-Olof och Per-Anders ”klickade in sig” på hemsidan, som med den moderna teknikens hjälp kunde visas på storbild. Här gav de en redogörelse och en bild över hur detta med hemsidan, som tas upp i årsberättelsen, fungerar och hur bl. a. ovanstående arrangemang är dokumenterade och tillgängliga för alla som har tillgång till Internet.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen, varför denna nu kommer att läggas till handlingarna.

§ 6 Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten godkändes. Föreningens kassör Per-Anders Persson gjorde, via dator och storbild, en tydlig och lättöverskådlig redogörelse för de ekonomiska händelserna under året. Här kan noteras att årets omsättning varit 43 938 kronor med en kassabehållning på 12 637 kronor.
Försäljning av almanackor, med foton från gamla miljöer i byn, har bidragit till denna stabila ekonomi och varit en populär aktivitet i sig själv.
I samband med sin ekonomiska redogörelse påminde Per-Anders också om, att de som inte betalt sin medlemsavgift för året, kommer att få ett nytt inbetalningskort samtidigt med kallelsen till nästa arrangemang. Sker inte betalningen härefter - stryks vederbörande ur föreningen.

§ 7 Revisionsberättelsen
Nils-Gustaf Rosenberg läste upp revisionsberättelsen vilken godkändes av mötet. Då inget fanns att anmärka föreslog revisorerna, att mötet skulle bevilja styrelsen full ansvarsfrihet.


§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
I enighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för år 2003.
Under denna punkt bestämde också mötet att årets överskott skulle överföras till räkenskapsåret 2004.

§ 9 Fastställande av antalet ledamöter i styrelse samt valberedning
Det fastställdes att styrelsen skulle bestå av sju ordinarie ledamöter och helt avsaknad av suppleanter. Likaledes fastställdes att valberedningen skulle bestå av tre ledamöter varav en väljes som sammankallande.

§ 10 Val av ordförande
Till ordförande, som enligt stadgarna väljs för ett år, omvaldes Sven-Olof Månsson till att även under år 2004 leda föreningen.

§ 11 Val av övriga styrelseledamöter
Enligt stadgarna skall övriga styrelseledamöter växelvis väljas för en period av två år.
I tur att avgå stod i år Per-Anders Persson, Stina Andersson och Peter Svensson, samtliga omvaldes på en ny tvåårsperiod.

§ 12 Val av två revisorer samt två revisorsuppleanter
Till ordinarie revisorer valdes Nils-Gustaf Rosenberg och Inge Persson och till revisorssuppleanter valdes Magnus Fjelkner och Karl-Erik Mårtensson, vilket betyder omval på samtliga platser.

§ 13 Val av valberedning
Valberedning omvaldes - och består alltså av Bengt Landin, Ingvar Lindblad och Lars Ström - med Bengt som sammankallande.

§ 14 Fastställande av årsavgift för år 2004
Årsavgiften för år 2005 fastställdes till oförändrad - således 100:- för enskild medlem och 150:- för familj.

§ 15 Fastställande av föreningens budget för år 2004

Per-Anders redovisade styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2004. Detta förslag fann gehör av mötet och fastställdes.

§ 16 Av styrelsen framlagda förslag
Här godtog mötet enhälligt ett förslag om stadgeändring. Ändringen skedde i stadgarnas § 4, som handlar om årsmötet. Här tillfördes som punkt a) fråga om mötet är behörigt utlyst. Vidare tillfördes under val av protokolljusterare, att dessa skall vara två stycken och att de tillika är rösträknare. (De nya stadgarna bifogas detta protokoll).

§ 17 Av medlemmar framlagda förslag
Inga inlämnade skriftliga förslag fanns från medlemmarna.

§ 18 Övrigt
Sven-Olof och Sven-Arne redogjorde för de kommande arrangemangen under året.
Här fastställdes också datum för dessa enligt följande: Gökotta i Kvarnäs den 22 maj klocka 08:00, dokumentationen av Laga skifte för Viby by kommer att redovisas den 14 september och arbetsgruppen, som skall dokumentera riksdagsmannen Nils Svensson och Håslöv 15 m.m. kommer att redovisa sina arbeten den 21 oktober resp. den 23 november
Vid samtliga dessa träffar i Församlingshemmet kommer det också att anordnas olika fotoutställningar med foton som härrör sig till Viby.

Innan Sven-Olof ledde fram mötet till sista punkten - avslutning - framförde Karl-Erik Mårtensson ett tack från medlemmarna till styrelsen för det arbete de nedlagt under verksamhetsåret. Han riktade också ett tack till Inga- Lisa och Inga-Brita i köket för deras arbete med fika i samband med aktiviteterna.
Till sistnämnda tack instämde styrelsen genom Sven-Olof.

§ 19 Avslutning

Då inte mer fanns att behandla tackade Sven-Olof för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Sven-Arne Ström
mötessekreterare

Justeras:

Sven-Olof Månsson, Karin Svensson, Herbert Sjöstedt

Informellt tillägg till ovanstående protokoll:

Kvällen i övrigt fortsatte med fika, och som vanligt var det Inga-Lisa Johannesson och Inga-Brita Lundbladh som fixat i köket. Vid detta fikauppehåll, där hög stämning och gemenskap gav sig till känna genom glatt sorl och högljudda skratt, passade de flesta också på att ta del av fotoutställningen som Stina och Arne arrangerat.
Vår ”vice kassör” Britta delade ut medlemskorten och tog emot kontantbetalning av årsavgifter.

En förkortad version av filmen om och kring Viby Loppmarknad från år 1978 visades efter fikauppehållet. Loppmarknaden i Viby var på 1970-talet en av de största i södra Sverige, med besökarsiffror på upp emot 10 000 personer. Filmen dokumenterar också det stora ideella arbete som nedlades och där hela byn stod bakom arrangemanget.

Arne visade sedan upp några nyinkomna foton, som han och Stina fått in till samlingen. Samtidigt vädjade han om ytterligare foton med motiv från personer eller vyer från byn.
Han hoppades på, att vid nästa träff i Församlingshemmet den 14 september, medlemmarna hade rotat i byrålådor o dy. och härifrån medför gamla foton. Kan man då också namnge personer eller platser på dessa foton är detta av högsta värde - men lika viktigt är det, att vid insamlingen ange sitt eget namn så vi efter avfotografering kan lämna tillbaka korten.

Klockan började gå emot ½ 10 på kvällen innan Sven-Olof kunde tacka alla för en trevlig kväll och förklara ”tillställningen” avslutad.

Sven-Arne
 

 

Verksamhetsberättelse 2003

 

Verksamhetsberättelse 2002

 

Verksamhetsberättelse 2001

 

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Ordförande:

Sven-Olof Månsson

 

Vice ordförande:

Arne Svensson

 

Kassör:

Per-Anders Persson

 

Sekreterare:

Sven-Arne Ström

 

Ledamöter:

Stina Andersson

Peter Svensson

Britta Nilsson

(Britta valdes  också som en form av ”vice kassör”, med uppgift att  biträda kassören framförallt vid kontantbetalningar och dylikt).

 

 

 

Årsmöte 2003