Viby i gamla tider

────────────────────────────────────────

 

Protokoll fört vid årsmöte med Viby i gamla tider

tisdagen den 19 mars 2002 i Församlingshemmet

 

 

§  1     Mötets öppnande

Efter en intressant föreläsning och tips om släktforskning och en säkert likaledes intressant fikapaus kunde Sven-Olof Månsson samla medlemmarna och förklara mötetöppnat.

 

           §  2     Fastställande av dagordning

         Den tidigare utsända dagordningen fastställdes.

              

§  3     Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justerare till dagens protokoll

Till att leda dagens förhandlingar utsågs Sven-Olof Månsson och som mötessekre-terare utsågs Sven-Arne Ström. Till justeringsmän för dagens protokoll utsågs Anna-Maj Karlsson och Geoge Ljungqvist.

 

§  4         Godkännande av mötesutlysningen

               Mötesutlysningen, som skett genom personliga kallelser tre veckor före mötesdatumet, godkändes.

 

§  5     Styrelsens verksamhetsberättelse

Årsberättelsen, som utsänts i samband med mötesinbjudan, godkändes.

I en säskild pärm innehållande samtliga verksamhetshandlingar för år 2001 - och som förvaras i arkivet, har denna berättelse kompletterats med de minnesanteckningar som Sven-Olof gjort från varje sammankomst under året.

 

§  6     Ekonomisk rapport

Den ekonomiska rapporten godkändes. Ekonomin har under året grundat sig på överskottet från ”tian för fikan”, vid våra sammankomster. Då arbetet med denna fika skett helt ideellt, av framförallt Inga-Lisa Johannesson och Inga-Brita Lundbladh, har detta täckt direkta utgifter såsom portokostnader med mera

Ekonomin har också kunnat ballanserats tack vare välvilliga sponsorer som stått för hjälp med kopieringar, brevpapper och kuvert, samt med presenter,vinster, förtäring m m vid träffen på Håslövs ängar etc..

Kassabehållningen vid årets slut var 120 kronor.

 

§  7     Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Då inget fanns att anmärka föreslog revisorerna, att mötet skulle bevilja styrelsen full ansvarsfrihet.

 

§  8     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

I enighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för år 2001.

 

§  9     Fastställande av antalet ledamöter i styrelse samt valberedning

Det fastställdes att styrelsen skulle bestå av sju ordinarie ledamöter och helt avsaknad av suppleanter.

 

§ 10    Val av ordförande

Till ordförande för år 2002 valde mötet enhälligt Sven-Olof Månsson.

 

§ 11    Val av övriga styrelseledamöter

Enligt stadgarna skall övriga styrelseledamöter väljas för en period av två år.

För att tillgodose behovet av kontinuitet och förnyelse i styrelsen skulle dock, också detta enligt stadgarna, hälften av platserna vid detta första årsmöte tillsättas för en period av endast ett år.

Valda för en period av två år blevo: Stina Andersson, Per-Anders Persson och Peter Svensson och valda för en period av ett år : Britta Nilsson, Arne Svensson och Sven-Arne Ström.  

 

§ 12    Val av två revisorer samt två revisorsuppleanter

Till ordinarie revisorer valdes Nils-Gustaf Rosenberg och Inge Persson och till revisorssuppleanter valdes Magnus Fjelkner och Karl-Erik Mårtensson.

 

§ 13    Val av valberedning

Till valberedning valdes Bengt Landin, Ingvar Lindblad och Lars Ström – med Bengt som sammankallande.

 

§ 14    Fastställande av årsavgift för år 2003

Årsavgiften för år 2003 fastställdes till oförändrad - således 100:- för enskild medlem och 150:- för familj.          

 

§ 15    Fastställande av föreningens budget för år 2002

Styrelsens budgetförslag redovisades – fann gehör av mötet och fastställdes.                

§ 16    Av styrelsen framlagda förslag      

Här redovisades styrelsens verksamhetsplan liksom styrelsens tankegångar om hur den framtida verksamheten skulle kunna danas.         

 

§ 17    Av medlemmar framlagda förslag

Inga förslag från medlemmarna hade inkommit.

 

§ 18    Övrigt

Här framkom inget att tillföra protokollet.

 

§ 19    Avslutning

Då inte mer fanns att behandla tackade Sven-Olof för visat intresse och förklarade föreningens första årsmöte avslutat.

Vid protokollet

Sven-Arne Ström

mötessekreterare

 

Justeras:                  

Sven-Olof Månsson, Anna-Maj Karlsson,George Ljungqvist

 

 

 

Till startsidan