VIBY i gamla tider

PROTOKOLL

Protokoll fört vid årsmötet torsdagen den 20 mars 2003 i Församlingshemmet

 § l     Mötets öppnande

Föreningens ordförande Sven-Olof Månsson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. I sitt öppningsanförande kunde han med glädje konstatera att 86 personer hör­sammat kallelsen.

§ 2    Fastställande av dagordning

Den tidigare utsända dagordningen fastställdes.

§ 3    Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justerare till dagens protokoll

Till att leda dagens förhandlingar utsågs Sven-Olof Månsson och som mötessekre­terare utsågs Sven-Arne Ström. Till justeringsmän för dagens protokoll utsågs Ingrid Persson och Karl-Erik Mårtensson.

§ 4    Godkännande av mötesutlysningen

Mötesutlysningen, som skett genom personliga kallelser tre veckor före mötesdatum,     godkändes.

§ 5     Styrelsens verksamhetsberättelse

Årsberättelsen hade utsänts i samband med mötesinbjudan. Sven-Olof visade under denna punkt via OH-bilder förteckningen över genomförda aktiviteter. I Sven-Arnes kommentar till berättelsen hoppades han, att alla "känner av" den fina atmosfär som präglat verksamhetsåret när de läser berättelsen - detta kanske genom att också försöka "läsa lite mellan raderna".

Nils-Gustaf Rosenberg föreslog att berättelsen skulle godkännas och med tacksamhet läggas till handlingarna vilket också mötet beslutade.

§ 6     Ekonomisk rapport

Den ekonomiska rapporten godkändes. Föreningens kassör Per-Anders Persson redogjorde för rapporten med hjälp av OH-bilder. Här kan noteras att årets omsättning slutade på 21.265 :- med en kassabehållning på 10.158:-.

§ 7     Revisionsberättelsen

Inge Persson läste upp revisionsberättelsen vilken godkändes av mötet. Då inget fanns att anmärka föreslog revisorerna, att mötet skulle bevilja styrelsen full ansvarsfrihet.

§ 8    Fråga om ansvarsfrihet for styrelse

 I enighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för år 2002. Under denna punkt bestämde också mötet att årets överskott skulle överföras till räkenskapsåret 2003.

§ 9    Fastställande av antalet ledamöter i styrelse samt valberedning

Det fastställdes att styrelsen skulle bestå av sju ordinarie ledamöter och helt avsaknad av suppleanter. Likaledes fastställdes att valberedningen skulle bestå av tre ledamöter varav en väljes som sammankallande.

§ l 0  Val av ordförande

Till ordförande för år 2003 valde mötet enhälligt Sven-Olof Månsson.

§ 11    Val av övriga styrelseledamöter

Enligt stadgarna skall övriga styrelseledamöter växelvis väljas för en period av två år. I tur att avgå stod i år Britta Nilsson, Arne Svensson och Sven-Arne Ström - samtliga omvaldes.

§ 12   Val av två revisorer samt två revisorsuppleanter

Till ordinarie revisorer valdes Nils-Gustaf Rosenberg och Inge Persson och till revisorssuppleanter valdes Magnus Fjelkner och Karl-Erik Mårtensson - omval på samtliga platser.

§ 13    Val av valberedning

Valberedning omvaldes - och består alltså av Bengt Landin, Ingvar Lindblad och Lars Ström - med Bengt som sammankallande.

§ 14   Fastställande av årsavgift for år 2004

Årsavgiften för år 2004 fastställdes till oförändrad - således 100:- för enskild medlem och 150:- för familj.

§15    Fastställande av föreningens budget för år 2003

Per-Anders redovisade styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2003. Detta förslag fann gehör av mötet och fastställdes. Här kan noteras att styrelsen budgeterar ett underskott med 2.660:- på grund av den stora satsningen på Hemvändardagen i augusti.

~ I samband med denna redovisning fastställdes också styrelsens verksamhetsplan för år 2003 som Sven-Olof visade och kommenterade via OH-bild.

§ 16   Av styrelsen framlagda förslag

Sven-Olof visade den balanslista som kontinuerligt uppdateras med pågående och påtänkta aktiviteter. Här uppmanade han och Sven-Arne mötet att i små grupper - eller enskilt - " ta tag i " påtänkta eller helt nya projekt - för en framtida redovisning. Här kunde Stig Andersson direkt upplysa mötet, att han inte bara påbörjat utan också kommit en bra bit på väg med ett tidigare bara påtänkt projekt - Nöjeslivet i Viby genom tiderna - vilket hälsades med glädje av mötesdeltagarna. Styrelsen fann gehör för ett förslag som framfördes efter en idé från Stina Andersson om att utge en årskalender för 2004 med bilder från Viby. Styrelsen kommer att jobba vidare med projektet.

§ 17   Av medlemmar framlagda förslag

Inga inlämnade skriftliga förslag fanns från medlemmarna. Vid mötet föreslog Stig Andersson att medlemskort skulle tryckas upp till samtliga medlemmar. Något beslut fattades inte utan Sven-Olof lovade att styrelsen kommer att återkomma i ärendet när frågan undersökts.

Gert Hjalmarsson framförde flera medlemmars önskemål om en repris av den redo­visning Arne Svensson hade om "Vibys Historia" vid uppropet 2001-01-16. Då många nya medlemmar tillkommit sedan dess fann mötet önskemålet berättigat och Arne fick i uppdrag att tillsammans med övrig styrelse komma överens om lämp­lig tidpunkt för denna redovisning.

§ 18  Övrigt

Här framkom inget att tillföra protokollet.

§ 19  Avslutning

Då inte mer fanns att behandla tackade Sven-Olof för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Sven-Arne Ström

mötessekreterare

Justeras

Sven-Olof Månsson, Ingrid Persson, Karl-Erik Mårtensson

 

Informellt tillägg till ovanstående protokoll:

Årsmöteskvällen fortsatte med fika, som vanligt framdukad av Inga-Lisa Johannesson och Inga-Brita Lundblad och också som vanligt med högt till tak inte minst när nytillkomna medlemmar "kom i lag" med sina gamla kompisar.

Fritz och Sven-Arnes redovisning av dokumentationen - Ängapågarna - Sven och Fritz Nilsson - blev ett populärt inslag under kvällen. Fritz tackades med blommor för sin med­verkan såväl under kvällen som under tiden Sven-Arne har "pressat" honom på information. Arne påminde om insamlingen av foton som pågår.

Som vanligt kunde Herbert Sjöstedt plocka fram några små tänkvärda stycken "från bag-lomman" att läsa upp - när Sven-Olof vädjade till honom. Mycket hann också glatt ventileras i kapprummet innan hemfärden kunde påbörjas.

 

Verksamhetsberättelse 2002

 

Verksamhetsberättelse 2001

------------
Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Ordförande:

Sven-Olof Månsson

 

Vice ordförande:

Arne Svensson

 

Kassör:

Per-Anders Persson

 

Sekreterare:

Sven-Arne Ström

 

Ledamöter:

Stina Andersson

Britta Nilsson

Peter Svensson

 

 

Årsmöte 2004

 

Startsidan