VIBY i gamla tider

PROTOKOLL

 

Protokoll fört vid årsmöte

tisdagen den 15 mars 2005 i Församlingshemmet

 Närvarande: 91 medlemmar

 §  1     Mötets öppnande

Föreningens ordförande Sven-Olof Månsson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

 §  2     Fastställande av dagordning

            Dagordningen fastställdes.             

 §  3     Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justerare till dagens protokoll

Till att leda dagens förhandlingar valdes Sven-Olof Månsson och som mötessekre-terare utsågs Sven-Arne Ström. Till justeringsmän för dagens protokoll utsågs Gun Sjöström och Sven-Erik Nyström vilka också valdes som rösträknare.

§  4      Godkännande av mötesutlysningen

             Mötesutlysningen, som skett genom personliga kallelser närmare tre veckor  före mötes-datumet, godkändes

§  5     Styrelsens verksamhetsberättelse

Arne, som skrivit styrelsens årsberättelse, gjorde med denna som underlag en tillbakablick på året som gått. Lyckade arrangemang, med stor uppslutning på samtliga, hade satt sin prägel även på detta året.

Ett par faktauppgifter från verksamhetsberättelsen säger, att styrelsen haft sju protokollförda sammanträden förutom årsmötet, att föreningen nu är uppe i 218 medlemmar och att fem medlemsträffar anordnats i Församlingshemmet samt en gökotta i Kvarnäs.

Ett par fel hade ”smugit in sig” i berättelsen vilket påpekades och rättades till. Således var under första rubriken ett medlemsmöte felaktigt angivet till den 21 januari – skall vara den 20 januari. I sista rubriken, styrelsen under 2004, hade Stina fått sitt flicknamn, Ström, som efternamn i stället för Andersson.

Efter dessa redaktionella ändringar godkändes verksamhetsberättelsen och lades till handlingarna.                                        

§  6     Ekonomisk rapport 

Då föreningens kassör Per-Anders inte kunde närvara på grund av tjänsteresa föredrog Sven-Olof den ekonomiska rapporten.

Från denna rapport kan följande uppgifter lämnas: Omsättningen under året uppgår till

43 253 kronor. Verksamheten har givit ett överskott på 6 011 kronor vilket innebär att kassabehållningen nu uppgår till 18 648 kronor.

Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna.

 

§  7     Revisionsberättelsen

Nils-Gustaf Rosenberg läste upp revisionsberättelsen vilken godkändes av mötet. Då inget fanns att anmärka föreslog revisorerna, att mötet skulle bevilja styrelsen full ansvarsfrihet.

 

§  8     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

I enighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för år 2004.

Under denna punkt bestämde också mötet att årets överskott skulle överföras till räkenskapsåret 2005.

 

§  9     Fastställande av antalet ledamöter i styrelse samt valberedning

Det fastställdes att styrelsen skulle bestå av sju ordinarie ledamöter och helt avsaknad av suppleanter. Likaledes fastställdes att valberedningen skulle bestå av tre ledamöter varav en väljes som sammankallande.

(Ovanstående innebär ingen ändring emot nuvarande konstellation).

 

§ 10    Val av ordförande

Till ordförande, som enligt stadgarna väljs för ett år, omvaldes Sven-Olof Månsson till att även under år 2005 leda föreningen.

 

§ 11    Val av övriga styrelseledamöter

Enligt stadgarna skall övriga styrelseledamöter växelvis väljas för en period av två år.

I tur att avgå stod i år Sven-Arne Ström, Arne Svensson och Britta Nilsson, samtliga omvaldes på en ny tvåårsperiod.

På grund av svårigheter att medverka vid styrelsemötena, som hålls under dagtid, ville Peter Svensson lämna sitt styrelseuppdrag, trots att ett år återstår av hans mandatperiod. Mötet beviljade Peters avgång. Här skall då noteras, att Peter, utan några formella val eller beslut, har kvar sin roll som föreningens kontaktman med församling och pastorat.

Denna avgång innebar ett fyllnadsval av en ledamot på ett år för att kontinuiteten skall bibehållas.

Som ny styrelseledamot efter Peter hade valberedningen som förslag, Rune Borgström, vilken också mötet valde.

 

församling och pastorat.

Denna avgång innebar ett fyllnadsval av en ledamot på ett år för att kontinuiteten skall bibehållas.

Som ny styrelseledamot efter Peter hade valberedningen som förslag, Rune Borgström, vilken också mötet valde.

           

§ 12    Val av två revisorer samt två revisorsuppleanter

Till ordinarie revisorer valdes Nils-Gustaf Rosenberg och Inge Persson och till revisorssuppleanter valdes Magnus Fjelkner och Karl-Erik Mårtensson, vilket betyder omval på samtliga platser. 

 

§ 13    Val av valberedning

Valberedning omvaldes – och består alltså av Bengt Landin, Ingvar Lindblad och Lars Ström – med Bengt som sammankallande.

 

§ 14    Fastställande av årsavgift för år 2006

Årsavgiften för år 2006 fastställdes till oförändrad - således 100: - för enskild medlem och 150: - för familj. 

 

§ 15    Fastställande av föreningens budget för år 2005

I Per-Anders bortavaro, redovisade Sven-Olof också styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2005. Detta förslag fann gehör av mötet och fastställdes.

 

§ 16    Av styrelsen framlagda förslag  

Under punkten diskuterades och fastställdes årets kommande arrangemang. Men innan dess redogjorde Sven-Olof för styrelsens - och kanske än mer – sina egna tankar om föreningens framtida verksamhet. Här berörde han bland annat Hemsidan och då inte minst hur denna skulle kunna göras än mera intressant. Hur hitta nya grupper som vill vara med och skapa nya dokumentationer, var något som han också berörde. Inga beslut fattades med anledning av detta anförande, utan Sven-Olof återkommer vid senare tillfälle med dessa synpunkter och spörsmål, då med en starkare förankring och inriktning hos styrelsen.

Följande program fastställdes för återstoden av år 2005:

28 maj  Gökotta med flodbåtstur

20 sept. Soldater och soldattorp

20 okt.  Likkistfabriken

22 nov. Viby IF

Sven-Arne informerade, att inbjudan till gökottan kommer att sändas ut i mitten av april. Då det finns anledning att befara en viss ”överbokning” till Flodbåten kommer anmälan här att ske efter en viss ”Först till kvarn…..” -princip.

                                          

§ 17    Av medlemmar framlagda förslag

Inga inlämnade skriftliga förslag fanns från medlemmarna och inga muntliga

sådana framlades heller vid mötet.

 

§ 18    Övrigt

Peter avtackades med blommor vilka överräcktes av ordföranden.

Innan Sven-Olof ledde fram mötet till sista punkten – avslutning - framförde Karl-Erik Mårtensson ett tack från medlemmarna till styrelsen för det arbete de nedlagt under verksamhetsåret. Han riktade också ett tack till Inga- Lisa och Inga-Brita i köket för deras arbete med fika i samband med aktiviteterna.

Till sistnämnda tack instämde styrelsen genom Sven-Olof.

 

§ 19    Avslutning

Då inte mer fanns att behandla tackade Sven-Olof för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

 

 

Vid protokollet

Sven-Arne Ström

 

Verksamhetsberättelse 2002

 

Verksamhetsberättelse 2001

------------

 

Årsmöte 2005