VIBY i gamla tider

PROTOKOLL

Protokoll

 fört vid årsmöte tisdagen den 14 mars 2006 i Församlingshemmet

                                                            Närvarande: 79 medlemmar  

§ 1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande Sven-Olof Månsson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.
 

§ 3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justerare till dagens protokoll

Till att leda dagens förhandlingar valdes Lars Ström och som mötessekreterare utsågs Sven-Arne Ström. Till justeringsmän för dagens protokoll utsågs Siv Mårtensson och Göte Hansson vilka också valdes som rösträknare.

§ 4 Godkännande av mötesutlysningen

Mötesutlysningen, som skett genom personliga kallelser närmare tre veckor före mötesdatumet, godkändes.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse

Sven-Olof, som sammanställt styrelsens årsberättelse, gjorde med denna som underlag en tillbakablick på året som gått.

Berättelsen ger vid hand, att en stor uppslutning vid samtliga arrangemang satt sin prägel även på detta verksamhetsår.

Nedanstående citat, från den del av verksamhetsberättelsen som rör medlemsmöten, får verifiera ovanstående mening.

Fyra medlemsmöten har avhållits i Församlingshemmet, oftast med omkring 100 deltagande medlemmar.

25/1 Egnahemsrörelsen

20/9 Soldater, Soldattorp

20/10 Likkistfabriken

22/11 Viby IF, ”1:a halvlek”

Det blev till sist ett underbart väder den 28/5. Vi inledde med Gökotta och medhavd frukostkorg. Dagens höjdpunkt blev Flodbåtsresan från egenhändigt byggd brygga ut på Hammarsjön. Strandhugg på Kvinneholme. Därefter smakade grillkorven extra gott till Arne Svenssons dragspelsmusik.”

Några övriga faktauppgifter från verksamhetsberättelsen säger, att styrelsen haft sju protokollförda sammanträden förutom årsmötet, och att föreningen nu är uppe i 243 medlemmar.

Nils-Gustaf Rosenberg, en av föreningens båda revisorer, föreslog att under denna punkt, som gällde verksamheten, skulle till protokollet tillföras ett särskilt tack till föreningens sekreterare, Sven-Arne Ström, för väl förda protokoll. Mötet instämde i Nils-Gustafs förslag varefter verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomisk rapport

Per-Anders gick igenom och kommenterade den ekonomiska berättelsen vilken visade att årets balansräkning slutade på 59 310 kronor med ett överskott på 13 887 kronor.

Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Nils-Gustaf föreslog också här, att under denna punkt som gällde ekonomin, skulle till protokollet tillföras ett särskilt tack till föreningens kassör, Per-Anders Persson, för väl utfört arbete med tydliga redovisningar, som också gav revisorerna en lättöverskådlig inblick över räkenskaperna. Mötet instämde.

§ 7 Revisionsberättelsen

Nils-Gustaf Rosenberg läste upp revisionsberättelsen vilken godkändes av mötet. Då inget fanns att anmärka föreslog revisorerna, att mötet skulle bevilja styrelsen full ansvarsfrihet.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

I enighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för år 2005.

Under denna punkt bestämde också mötet att årets överskott skulle överföras till räkenskapsåret 2006.

§ 9 Fastställande av antalet ledamöter i styrelse samt valberedning

Det fastställdes att styrelsen skulle bestå av sju ordinarie ledamöter och helt avsaknad av suppleanter. Likaledes fastställdes att valberedningen skulle bestå av tre ledamöter varav en väljs som sammankallande.

(Ovanstående innebär ingen ändring emot nuvarande konstellation).

§ 10 Val av ordförande

Sven-Olof Månsson hade avböjt sig omval. Till ordförande, som enligt stadgarna väljs för ett år, valdes Arne Svensson.

§ 11 Val av övriga styrelseledamöter

Enligt stadgarna skall övriga styrelseledamöter växelvis väljas för en period av två år.

De i tur varande styrelseledamöterna att avgå: Per-Anders Persson, Stina Andersson och Rune Borgström omvaldes, samtliga på en ny tvåårsperiod.

Då Arne, som tidigare verkat som styrelseledamot, nu valdes som ny ordförande, innebar detta ett fyllnadsval av en ledamot på ett år för att kontinuiteten skall bibehållas.

Som ny styrelseledamot efter Arne hade valberedningen som förslag, Jan Falk, vilken också mötet valde, då på ett år.

§ 12 Val av två revisorer samt två revisorsuppleanter

Till ordinarie revisorer valdes Nils-Gustaf Rosenberg och Inge Persson och till revisorssuppleanter valdes Magnus Fjelkner och Karl-Erik Mårtensson, vilket betyder omval på samtliga platser.

§ 13 Val av valberedning

Valberedning omvaldes – och består alltså av Bengt Landin, Ingvar Lindblad och Lars Ström – med Bengt som sammankallande.

§ 14 Fastställande av årsavgift för år 2007

Årsavgiften för år 2007 fastställdes till oförändrad - således 100: - för enskild medlem och 150: - för familj.

§ 15 Fastställande av föreningens budget för år 2006

Per-Anders redovisade styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2006. Detta förslag fann gehör av mötet och fastställdes.

§ 16 Av styrelsen framlagda förslag

Under punkten diskuterades och fastställdes årets kommande arrangemang.

Följande program fastställdes för återstoden av år 2006:

27 maj Gökotta i Kvarnäs

19 sept. Håslöv 13

24 okt. ”De kom från Finland”

28 nov. Smedjorna

Sven-Arne efterlyste fler kort och övrigt material till dokumentationen om smedjorna.

§ 17 Av medlemmar framlagda förslag

Inga inlämnade skriftliga förslag fanns från medlemmarna och inga muntliga

sådana framlades heller vid mötet.

§ 18 Övrigt

Arne Svensson tackade för förtroendet att bli vald till ordförande och fortsatte med att tacka Sven-Olof för det arbete han utfört för föreningen och påminde också honom, hur stolt han kunde vara över föreningens utveckling under hans ledning. Som en mera symbolisk tacksamhetsgest överlämnade han en blomsterkvast till Sven-Olof från föreningen.

Sven-Olof tackade för det stöd och förtroende han fått av medlemmarna och önskade föreningen fortsatt framgång. Som en symbol för detta, överlämnade han till styrelsen ”nyckeln till framtida framgång” vilken illustrerades i form av en med hans namn signerad skruvnyckel passande till mindre och större skallar. Med att ”lirka” lite olika hårt och åt olika håll med denna trodde han säkert, att vi skulle nå önskad framgång.

Innan mötesordföranden Lars Ström ledde fram mötet till sista punkten – avslutning - framförde Karl-Erik Mårtensson ett tack från medlemmarna till styrelsen för det arbete de nedlagt under verksamhetsåret.

Arne framförde styrelsens tack till Inga- Lisa och Inga-Brita i köket för deras arbete med fika i samband med aktiviteterna.
 

§ 19 Avslutning

Då inte mer fanns att behandla tackade mötesordföranden för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

 

Vid protokollet
 

Sven-Arne Ström,   mötessekreterare

Justeras: Lars Ström,  mötesordf.  Siv Mårtensson och Göte Hansson valda justerare

 

 
 
Referat från årsmötet

 

 

 

 

 Årsberättelse 

Styrelsen för föreningen  Viby i gamla tider, ideell förening, får härmed avge Årsberättelse för 2005, som är det femte verksamhetsåret.  Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden.

Aktiviteterna under året har varit mångskiftande. Under året har sex medlemsträffar avhållits, med nära 600 besökande totalt och kanske med Gökottan i Kvarnäs och Flodbåtsutfärden som höjdpunkt.

Enskilda medlemmars undersökande arbeten har legat till grund för redovisningar, som skett i samband med medlemsmöten i Församlingshemmet. Årsmöte hölls den 15 mars.

Medlemsökningen har varit god under året och per 31 december var vi 243 betalande medlemmar.

Som en följd av detta, men också tack vare sponsorbidrag till evenemang och lotterier, upplevs ekonomin betryggande. Utgående behållning är  26.524:- SEK efter årets vinst  13.887:- SEK.

Föreningen har inköpt ett brand- och stöldklassat säkerhetsskåp för förvaring av handlingar, disketter och CD-skivor i original. Detta gedigna material står till medlemmarnas förfogande och kan utgöra viktiga plattformar för ytterligare utredningar om historiska  händelser och förlopp i byn.

De ytterligare hjälpmedel föreningen förfogar över, har redovisats i ett Medlemsinfo  i oktober.

Föreningen strävar efter att det material som föredragits på medlemsmöte också skall publiceras på Hemsidan. Utöver skrivna uppsatser och sammanställningar, rör det sig om foton, bilder och kartor.

Hemsidan,   www.vibyigamlatider.se,  har under året fått ett delvis nytt utseende, med en karta över gamla Gustav Adolfs församling som främsta blickfång.

Fotosamlingen växer tacknämligt i omfattning. Ett antal foton publiceras i den årliga Almanackan. Vidare är fotosamlingen underlag för visningar på medlemsmöten av olika slag.

I bilagor, som delas ut vid Årsmötet, redovisas ytterligare om det gångna verksamhetsåret.

Revisorernas rapport har avlämnats  den 17 februari  2006.

Som ett synligt bevis för det goda samarbetet med pastoratet överlämnades i december en Julblomma till pastorsexpeditionen.

Ett stort tack till sponsorer och till alla som  gjort ett uppoffrande arbete för föreningen.

Till sist: Tack alla medlemmar för det utomordentliga stöd vi känner från Er.

Viby den 24 januari 2006.

Sven-Olof Månsson, ordf.   

Arne Svensson,  v.ordf.        Sven-Arne Ström, sekr.         Per-Anders Persson, kassör 

Stina Andersson, ledamot     Rune Borgström, ledamot     Britta Nilsson, ledamot