Viby i gamla tider

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

 

Protokoll fört vid årsmötet

            tisdagen den 20 mars 2007 i församlingshemmet

 

Närvarande: 68 medlemmar

 

 

§  1     Mötets öppnande

Föreningens ordförande Arne Svensson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

§  2     Fastställande av dagordning

         Dagordningen fastställdes.      

 

§  3     Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justerare till dagens protokoll

Till att leda dagens förhandlingar valdes Lars Ström och som mötessekreterare utsågs Sven-Arne Ström. Till justeringsmän för dagens protokoll utsågs Marianne Andersson och Jörgen Ådermark vilka också valdes som rösträknare.

 

§  4     Godkännande av mötesutlysningen

Mötesutlysningen, som skett genom personliga kallelser tre veckor före mötesdatumet, godkändes.

           

§  5     Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006

– hade sänts ut till samtliga medlemmar i samband med kallelsen till årsmötet.

Från denna berättelse kan noteras att:

·        Styrelsen hållit 9 ordinarie protokollförda möten; därutöver ett informellt möte med valberedningen den 24 januari och årsmöte den 14 mars med efterföljande konstituerande möte.

·        Sju medlemsträffar inkl. årsmötet har genomförts med mycket god uppslutning från medlemmarna med gökottan i maj och återvändardagen i augusti som höjdpunkter.

·        En bildkanon med tillbehör samt ett ”partytält” har inköpts under året

·        Dessa investeringar samt ersättningar till musiker och övriga kostnader i samband med anordnandet av återvändardagen, var bidragande orsaker till att årets verksamhet slutade med ett underskott på10 603 kronor.

·        Ekonomin balanserar på 66 435 kronor och att kassabehållningen uppgår till 15 921 kronor.

·        Medlemsantalet är stabilt och var 242 den 31 december 2006.

Nils-Gustaf Rosenberg föreslog, att verksamhetsberättelsen skulle godkännas och med tacksamhet läggas till handlingarna, vilket också mötet beslöt.

 

 

§ 6       Ekonomisk rapport

Föreningens kassör, Per-Anders Persson, föredrog den ekonomiska berättelsen för år 2006 som han också via bildkanonen visade på filmduken. Här kunde konstateras, att för första gången i föreningens historia gick ett verksamhetsår med underskott. Detta orsakat av bland annat större investeringar samt av kostnader i samband med återvändardagen i augusti.

Ekonomin balanserade på 66 435 kronor och kassabehållningen uppgick till 15 921 kronor.

Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 7       Revisionsberättelsen

Föreningens revisorer, Inge Persson och Nils-Gustaf Rosenberg, föredrog, genom Nils-Gustaf, härefter sin berättelse. Här föreslog de, att balansräkningen fastställs och överförs i ny räkning och att styrelse och räkenskapsförare beviljas ansvarsfrihet för år 2006.

 

§ 8       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen                        

Mötet instämde i revisorernas förslag och beviljade styrelse och räkenskapsförare full och tacksam ansvarsfrihet för år 2006.

 

§ 9       Fastställande av antalet ledamöter i styrelse och valberedning

            Det beslöts att antalet ledamöter i styrelsen liksom i valberedningen skulle vara

             oförändrat. Detta innebär att styrelsen består av 7 medlemmar och valberedningen av

            3 medlemmar varav en är sammankallande.

 

§ 10    Val av ordförande

          Till val av ordförande på ett år omvaldes Arne Svensson

 

§ 11    Val av övriga styrelseledamöter

De tre, i tur att avgå, styrelseledamöterna Britta Nilsson. Jan Falk och Sven-Arne Ström omvaldes på två år.

 

§ 12    Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Som ordinarie revisorer omvaldes Nils-Gustaf Rosenberg och Inge Persson och som revisorssuppleanter omvaldes Magnus Fjelkner och Karl-Erik Mårtensson.

 

§ 13    Val av valberedning

Som valberedning omvaldes Bengt Landin, Lars Ström och Ingvar Lindblad med Bengt som sammankallande.                                   

 

§ 14    Fastställande av årsavgift för år 2008

Årsavgiften för år 2008 fastställdes till oförändrad - således 100: - för enskild medlem och 150: - för familj.

         

§ 15    Fastställande av föreningens budget för år 2007

Per-Anders redovisade styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2007. Detta förslag fann gehör av mötet och fastställdes.

                                           

 

 

§ 16    Av styrelsen framlagda förslag           

Styrelsen lät genom Sven-Arne meddela, att man vid nästkommande styrelsemöte kommer att mera konkret fastställa programmet för återstoden av innevarande år. Programmet kommer att skickas ut till samtliga medlemmar i samband med inbjudan till en ”sommaraktivitet” som planeras till i slutet av maj, eller i början av juni.

           

§ 17    Av medlemmar framlagda förslag

Inga inlämnade skriftliga förslag fanns från medlemmarna och inga muntliga

sådana framlades heller vid mötet.

 

§ 18    Övriga frågor

Innan mötesordföranden Lars Ström ledde fram mötet till sista punkten – avslutning - framförde Karl-Erik Mårtensson ett tack från medlemmarna till styrelsen och till Inga-Lisa och Inga-Brita i köket för det arbete de nedlagt. En applåd togs upp som ett bevis på uppskattning från medlemmarna.

 

§ 19    Avslutning

Arne tackade Lasse Ström för att han på ett utmärkt sätt lett dagens förhandlingar. Arne tackade också mötet för visat intresse och för det fortsatta förtroende som ordförande. Han vände sig också till sina styrelsekamrater och tackade för ett fint samarbete under det gångna året varefter han avslutade mötet.

 

Vid protokollet

 

 

 

Sven-Arne Ström

Mötessekreterare

 

Justeras:

 

 

 

Lars Ström                                                   Jörgen Ådermark                   Marianne Andersson

Mötesordförande                                          Vald justerare                       Vald justerare        

 

 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Referat från årsmötet