Viby i gamla tider

             ──────────────────────────────────────────────────────────────────────


 

 

Protokoll fört vid årsmöte

torsdagen den 27 mars 2008 i Församlingshemmet

 

                                                                                   Närvarande: 67 medlemmar

 

 

§  1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande Arne Svensson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

           §  2 Fastställande av dagordning

         Dagordningen fastställdes.          

 

§  3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justerare till dagens protokoll

Till att leda dagens förhandlingar valdes Lars Ström och som mötessekreterare utsågs Sven-Arne Ström. Till justeringsmän för dagens protokoll utsågs Inger Pettersson och Bertil Borgström vilka också valdes som rösträknare.

 

§  4 Godkännande av mötesutlysningen

Mötesutlysningen, som skett genom personliga kallelser tre veckor före mötesdatumet, godkändes.

     

§  5 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2007

– hade sänts ut till samtliga medlemmar i samband med kallelsen till årsmötet.

Från denna berättelse kan noteras att:

·         Styrelsen hållit sex ordinarie protokollförda möten förutom årsmötet den 20 mars med efterföljande konstituerande möte.

·         Fem medlemsträffar inkl. årsmötet har genomförts med mycket god uppslutning från medlemmarna

·         Ekonomin balanserar på 55 618 kronor och att kassabehållningen uppgår till 21 853 kronor.

·         Medlemsantalet sjunkit något - från 242 till 235

Mötet beslöt, att verksamhetsberättelsen skulle godkännas och med tacksamhet läggas till handlingarna.

 

 

§ 6 Ekonomisk rapport

Föreningens kassör, Per-Anders Persson, föredrog den ekonomiska berättelsen för år 2007 som han också via bildkanonen visade på filmduken.

Ekonomin balanserade på 55 618 kronor och kassabehållningen uppgick till 21 853 kronor.

Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

 

 

§ 7 Revisionsberättelsen

Inge Persson meddelade, att en av föreningens båda valda revisorer, Nils-Gustaf Rosenberg, på grund av sjukdom icke kunde deltaga i revisionen varför en av suppleanterna, Karl-Erik Mårtensson, ersatte honom.

Inge Persson föredrog revisionsberättelsen.

Revisorerna föreslog, att balansräkningen fastställs och överförs i ny räkning och att styrelse och räkenskapsförare beviljas ansvarsfrihet för år 2007.

 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen         

Mötet instämde i revisorernas förslag och beviljade styrelse och räkenskapsförare full och tacksam ansvarsfrihet för år 2007.

 

§ 9 Fastställande av antalet ledamöter i styrelse och valberedning

      Det beslöts att antalet ledamöter i styrelsen liksom i valberedningen skulle vara

       oförändrat. Detta innebär att styrelsen består av 7 medlemmar och valberedningen av

      3 medlemmar varav en är sammankallande.

 

§ 10 Val av ordförande

     Till val av ordförande på ett år omvaldes Arne Svensson

 

§ 11 Val av övriga styrelseledamöter

De tre, i tur att avgå, styrelseledamöterna Per-Anders Persson, Stina Andersson och Rune Borgström omvaldes på två år.

 

§ 12 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

De tidigare ordinarie revisorerna, Nils-Gustaf Rosenberg och Inge Persson, hade båda undanbett sig omval.

Som ordinarie revisorer nyvaldes Magnus Fjelkner och Bengt Nilsson, båda för en tid av ett år. Som revisorssuppleanter omvaldes Karl-Erik Mårtensson och nyvaldes Hasse Månsson, båda för en tid av ett år.

 

§ 13 Val av valberedning

Som valberedning omvaldes Bengt Landin, Lars Ström och Ingvar Lindblad med Bengt Landin som sammankallande.                           

 

§ 14 Fastställande av årsavgift för år 2009

Årsavgiften för år 2009 fastställdes till oförändrad - således 100: - för enskild medlem och 150: - för familj.

     

§ 15 Fastställande av föreningens budget för år 2008

Per-Anders redovisade styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2008. Detta förslag fann gehör av mötet och fastställdes.

                           

§ 16 Av styrelsen framlagda förslag         

      Styrelsen hade inte framlagt något förslag för behandling.       

 

§ 17 Av medlemmar framlagda förslag

Inga inlämnade skriftliga förslag fanns från medlemmarna och inga muntliga

sådana framlades heller vid mötet.

 

§ 18 Övriga frågor

Jan Falk meddelade, att Fjälkinge Pastorat beslutat ta upp hyresavgifter för samtliga sina lokaler. Inga-Lisa Johannesson meddelade, att avgiften för vår förenings medlemsträffar i Församlingshemmet skulle bli 500 kronor per gång och styrelsemötena 300 kronor per gång.

     

Innan mötesordföranden Lars Ström ledde fram mötet till sista punkten – avslutning - framförde Karl-Erik Mårtensson ett tack från medlemmarna till styrelsen och till Inga-Lisa och Inga-Brita i köket för det arbete de nedlagt. En applåd togs upp som ett bevis på uppskattning från medlemmarna.

 

§ 19 Avslutning

Arne tackade Lasse Ström för att han på ett utmärkt sätt lett dagens förhandlingar. Arne tackade också mötet för visat intresse och för det fortsatta förtroende som ordförande. Han vände sig också till sina styrelsekamrater och tackade för ett fint samarbete under det gångna året varefter han avslutade mötet.

 

Vid protokollet

 

Sven-Arne Ström

Mötessekreterare

 

Justeras:

 

Lars Ström                                                   Inger Pettersson                   Bertil Borgström

Mötesordförande                                          Vald justerare                       Vald justerare        

 

 


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Referat från årsmötet