Viby i gamla tider


 

Protokoll fört vid årsmöte

tisdagen den 24 mars 2009 i Församlingshemmet

Närvarande: 76 medlemmar

§  1     Mötets öppnande

            Föreningens ordförande Arne Svensson hälsade välkomna och förklarade mötet

           öppnat.

§  2     Fastställande av dagordning

         Dagordningen fastställdes.         

§  3     Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justerare till dagens protokoll

Till att leda dagens förhandlingar valdes Lars Ström och som mötessekreterare utsågs Sven-Arne Ström. Till justeringsmän för dagens protokoll utsågs Siv Mårtensson och Gert Hjalmarsson vilka  också valdes som rösträknare.

§  4      Godkännande av mötesutlysningen

Mötesutlysningen, som skett genom personliga kallelser tre veckor före mötesdatumet, godkändes.

§  5     Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2008

– hade sänts ut till samtliga medlemmar i samband med kallelsen till årsmötet.

Från denna berättelse kan noteras att:

      Styrelsen hållit fem ordinarie protokollförda möten förutom årsmötet den 27 mars med efterföljande konstituerande möte.

      Fem medlemsträffar inkl. årsmötet har genomförts med mycket god uppslutning från medlemmarna

Mötet beslöt, att verksamhetsberättelsen skulle godkännas och med tacksamhet läggas till handlingarna.

§ 6       Ekonomisk rapport

Föreningens kassör, Per-Anders Persson, föredrog den ekonomiska berättelsen för år 2008 som han också via bildkanonen visade på filmduken.

Ekonomin balanserade på 64 684 kronor och kassabehållningen uppgick till

28 601kronor.

Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

 

 

§ 7       Revisionsberättelsen

Magnus Fjelkner föredrog revisionsberättelsen.

Revisorerna föreslog, att balansräkningen fastställs och överförs i ny räkning och att styrelse och räkenskapsförare beviljas ansvarsfrihet för år 2008.

§ 8       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen                            

Mötet instämde i revisorernas förslag och beviljade styrelse och räkenskapsförare full och tacksam ansvarsfrihet för år 2008.

§ 9       Fastställande av antalet ledamöter i styrelse och valberedning

            Det beslöts att antalet ledamöter i styrelsen liksom i valberedningen skulle vara

             oförändrat. Detta innebär att styrelsen består av 7 medlemmar och valberedningen av

            3 medlemmar varav en är sammankallande.

§ 10     Val av ordförande

          Till val av ordförande på ett år omvaldes enhälligt Arne Svensson

§ 11     Val av övriga styrelseledamöter

De tre, i tur att avgå, styrelseledamöterna Britta Nilsson, Jan Falk och Sven-Arne Ström omvaldes på två år.

§ 12     Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Som ordinarie revisorer omvaldes Magnus Fjelkner och Bengt Nilsson, båda för en tid av ett år. Som revisorssuppleanter omvaldes Karl-Erik Mårtensson och Hasse Månsson också dessa båda för en tid av ett år.

§ 13     Val av valberedning

Som valberedning omvaldes Bengt Landin, Lars Ström och Ingvar Lindblad med Lars Ström som sammankallande.                               

§ 14     Fastställande av årsavgift för år 2010

Årsavgiften för år 2010 fastställdes till oförändrad - således 100: - för enskild medlem och 150: - för familj.               

§ 15     Fastställande av föreningens budget för år 2009

Per-Anders redovisade styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2009. Detta förslag fann gehör av mötet och fastställdes.

§ 16     Av styrelsen framlagda förslag             

            Styrelsen hade inte framlagt något förslag för behandling.    

§ 17    Av medlemmar framlagda förslag

Inga inlämnade skriftliga förslag fanns från medlemmarna och inga muntliga

sådana framlades heller vid mötet.

§ 18     Övriga frågor

 Innan mötesordföranden Lars Ström ledde fram mötet till sista punkten – avslutning - framförde Karl-Erik Mårtensson ett tack från medlemmarna till styrelsen för det arbete de nedlagt. En applåd togs upp som ett bevis på uppskattning från medlemmarna.

§ 19     Avslutning

Arne tackade Lasse Ström för att han på ett utmärkt sätt lett dagens förhandlingar. Arne tackade också mötet för visat intresse och för det fortsatta förtroende som ordförande. Han vände sig också till sina styrelsekamrater och tackade för ett fint samarbete under det gångna året varefter han avslutade mötet.

 

Vid protokollet

Sven-Arne Ström

Mötessekreterare

 

Justeras:

Lars Ström                                                   Siv Mårtensson                       Gert Hjalmarsson

Mötesordförande                                          Vald justerare                         Vald justerare       

 

 

 

 

 Föreningens årsberättelse för 2008

Styrelsen för den ideella föreningen Viby i gamla tider avger härmed sin årsberättelse för det gångna året 2008, som var det åttonde verksamhetsåret. Under året, som gått, har styrelsen hållit fem ordinarie protokollförda möten utöver årsmötet den 27 mars med efterföljande konstituerande möte.

 

Vi har samlats till fem medlemsmöten, då vi vid alla tillfällen utom vid gökottan i Kvarnäs den 31 maj, har redovisat olika delar av byn 1950. Den 19 februari stod Kyrkbyn på agendan, vid årsmötet den 27 mars redovisades Kvarnäs, och både den 30 september och den 18 november var det Håslövs södra, som stod på programmet. Åter har vi kunnat glädjas åt en uppslutning på mötena, som måste betecknas som helt enastående.

 

År 2008 har inte tyngts av stora inventarieinköp. De tunga utgiftsposterna har varit kontorsmateriel och tryckkostnaderna för almanackan, som emellertid genom en framgångsrik försäljning åter gett ett överskott. Föreningens ekonomi balanserar på 64.684 kronor. Utifrån en ingående behållning på 21.853 kronor har vi haft intäkter på 42.831 kronor och utbetalningar på 36.083 kronor; alltså

ett överskott om 6.748 kronor. Vi rar därmed en utgående behållning på 28.601 kronor. Antalet betalande medlemmar var per den 18 november 2008 220, en liten minskning från år 2007

 

Åter kan vi se tillbaka på ett år då vår attraktiva hemsida, vibyigamlatider.se, hållits uppdaterad genom vår skicklige webmaster, Olle Wohlin i Huskvarna.       Strömmen av foton till vårt bildarkiv är fortfarande stark och önskvärd. I 2009 års almanacka har vi t.ex. fem foton, som vi fick, precis innan urvalet för årets utgåva skulle göras. Vi har plats till många fler foton, så inventera i lådorna

 

Föreningens verksamhet skulle inte kunna vara så framgångsrik utan de stora insatserna vi har fördel av genom Inga-Lisa Johannessons och Inga-Britta Lundbladhs arbete i köket, tillgången till Församlingshemmet, sponsorernas givmildhet och, självklart, våra medlemmars aldrig sviktande stöd.

 

Ett stort tack till alla!

 

Viby i januari 2009

 

Styrelsen, som under 2008 haft följande sammansättning

 

Arne Svensson, ordf., Rune Borgström, vice ordf., Sven-Arne Ström, sekreterare,

 

Per-Anders Persson, kassör, Stina Andersson, ledamot, Britta Nilsson, ledamot,

 

Jan Falk, ledamot.