VIBY i gamla tider                                                                                Om trädgårdsmästerier i byn


 

Rosenbergs Hovblomsterhandel


Vid redovisning av Rosenbergs Hovblomsterhandel måste jag gå tillbaka närmare 100 år, nämligen till 1906. Min farfar, Gustaf Rosenberg lämnade då sin tjänst som slottsträdgårdsmästare på Vanås slott för att övertaga en trädgård, som var belägen på de s.k. utanverken av Kristianstads gamla fästningsområde. Trädgården hade brukats av en trädgårdsmästare Emanuelsson och var ett arrende under Kristianstads stad omfattande c:a 12 tunnland.
Ytterligare en anledning till min farfars inflyttande till Kristianstad var att stadsträdgårdsmästaretjänsten, den första, var ledigförklarad.

Samtidigt med övertagandet av trädgårdsrörelsen startade min farfar och farmor, Mathilda, en blomsteraffär vid Lilla torg. Denna var belägen där nuvarande apoteket Svanen ligger, men flyttade efter c:a 10 år till f.d. Skånska Bankens fastighet, numera Handelsbanken. Vid slutet av första världskriget, 1918, ville staden använda Utanverket för villabebyggelse; här växte efterhand upp den stadsdel som kom att gå under namnet: Diplomatstaden. Arrendet sattes upp så högt att min far, Axel Rosenberg, som övertagit driften av trädgården, fann för gott att se sig om efter annat markområde.
I Viby blev fastigheterna Håslöv 57 och 64, enligt dåtida fastighetsbeteckning, till försäljning lediga hösten 1920. Ägare var slaktaremästare Carl Svensson och hans hustru Anna. I detta sammanhang kan nämnas att egendomen 1935 utökades med inköp av c:a 40 ar från stam­fastigheten Håslövs boställe och kom att omfatta 2 hektar.

Våren 1921 började Axel Rosenberg bygga växthus, m. m. Trädgården på Utanverket revs och det material, som kunde användas, transporterades till Viby, bl.a. med nyinköpt T-Ford. Växthus efter växthus byggdes under årens lopp och till slut utgjorde arealen c:a 4000 m2 under glas.
Affären i Kristianstad, som förestods av min mor, Frideborg, blev ansluten till Föreningen Blomsterförmedlingen 1923 och efter besök i Kristianstad av konung Gustav VI Adolf och drottning Louise, Kunglig hovleverantör 1954.

Affären utvecklades till den största i sin bransch i Kristianstadsområdet och hade en personal på sex till sju personer. Det mesta av vad som odlades i trädgården försåldes här. Transporterna av varor från trädgården skedde till största delen med egen bil och som chaufför kan jag nämna Henning Lundström.
Tidvis togs tågtransporter till hjälp. Nämnas bör då att varor packades i korgar och medtogs av min mor som resgods. Begravningsblommor var en stor artikel och transporterades kostnadsfritt med vår bil till de flesta kyrkor i trakten. Ofta var det begravningar lördagar och söndagar under årtiondena fram till sextiotalet

I trädgården odlades till en början så gott som allt vad man kunde frambringa. Nämnas bör att grönsaksodling i såväl växthus som på friland förekom. Vi hade även en hel del fruktträd, bärbuskar, jordgubbsodling o. dyl. Övervägande odlades dock krukväxter och snittblommor. Bland de senare som jag kan räkna som stora var: rosor (två växthus), krysantemum (flera hus), tulpaner, narcisser, margueriter, luktärter, bukettgrönt, callor och fresia. Bland kruk­växterna: cyklamen, begonior, krysantemum, olika sorters gröna växter, m. fl. På friland hade vi stor odling av dahlior, till stor del som kransblomma.

Man band s.k. rundbundna kransar med 60-70 st. dahliablommor i varje. En ovanligare odling var konvalj; odlades på friland i tre år innan blombara knoppar bildades. Rötterna uppgrävdes och sorterades varefter de blombara genomgick en varmvattenbehandling på 37°- 38° över en natt för att kunna drivas fram i blom under vintern, bl.a. till jul. Även syrener behandlades för att kunna blomma till julen.
Under krigsåren, när Sverige var utestängt av import av blomsterlök, hade vi större odling av tulpaner och narcisser på friland, vilka t.o.m. gick att driva fram vintertid. Odling av flera skiftande och delvis ovanliga kulturer var för många blivande trädgårdsodlare en god skola. Efter praktik i vår trädgårdsodling har flera trädgårdsmästare senare kunnat starta eget. Jag kan som exempel nämna: Brorsson, Nore Olsson, Gösta Persson, Bertil Berner, Gustav Nilsson, Sven Svensson, Harry Hardebrink, Ove Ådermark, m. fl. Arbetsstyrkan var omkring sex till sju personer. Sommartid hade vi hjälp av flera skolungdomar för att bland annat rensa bort ogräs. I detta sammanhang kan jag t.ex. nämna Anders Uhler och Arne Svensson.

Med anledning av ogräs, kan jag citera vad som skrevs i Trädgårdstidningen VIOLA efter ett årsmöte med Sveriges Handelsträdgårdsmästarförbund hållet i Kristianstad: " Vid besöket i Rosenbergs Handelsträdgård i Viby, lovordade ordföranden de kulturer, som förekom. Dock sade han sig sakna några vanligen förekommande växter - nämligen ogräsen."

1932 ägde en större om- och nybyggnad rum. Ändamålsenliga packhallar byggdes och en andra våning inreddes med rum för trädgårdsanställda, av vilka stundtals fyra av personalen bodde i. Trädgården om- och utbyggdes ytterligare 1934 och 1936. Krigsåren innebar stora svårigheter på grund av minskad import av nödvändiga varor. Bränslesituationen var bland de svåraste, och krävde en betydande arbetsinsats, då det bränsle som erbjöds var av sämre beskaffenhet. Jag kan nämna de tillfällen, då vi erbjöds stubbar att elda med och då tjära rann ur sotluckorna. Att hålla temperaturen i växthusen vintertid med ned mot - 30° var mycket svårt. Dessutom var flera av personalen inkallade i försvarstjänst. Krigsmakten annekterade dessutom magasinet, kallad "mältan", eftersom det under slutet av 1800-talet förekommit öl- och drickatillverkning på gården. I magasinet förvarades materiel för ett batteri, bland annat kanoner och ammunition. Trädgårdsmästarebostaden i anslutning till magasinet var batteriexpedition. Till och med militär post patrullerade infarten och gården och endast boende och anställda tilläts passera.

Kriget tog som väl var slut efter nära sex år, 1945, och något så när normala tider började. 1948 byggdes en del växthus och nybyggdes ett växthusblock på c:a 600 m2.
Sista större om- och nybyggnad var 1964 då modernare växthus på c:a 800 m2 uppfördes. 1948 började min blivande hustru Anna-Brita i affären. Vi kom efterhand med i ledningen och firman ombildades till aktiebolag 1960.

Eftersom importen kommit igång efter kriget minskade vi in på antalet kulturer i trädgården. Det visade sig nämligen vara mera ekonomiskt att ha ett fåtal lämpliga för både trädgård och affär. Ett antal firmor, som både importerade och köpte inhemska blomvaror, levererade så­väl lösa blommor som krukväxter direkt till affären i Kristianstad. Dessutom företog vi resor till Danmark där en "Salgsforening" ordnade besök i odlingar, varvid man kunde beställa de varor, som sedan levererades med lastbil till trädgården. Allt "rullade på" efter olika strukturrationaliseringar in på 70-talet. På grund av sjukdom var vi nödsakade stänga affären 1978 och året efter upphörde odlingarna i trädgården i Viby.

   

Gustaf Rosenberg

Axel Rosenberg

Frideborg Rosenberg

Om trädgårds-mästerier

Lindblads

Hörnhem

Gunnar Månssons

Sammanställt och redovisat av Nils-Gustaf Rosenberg vid sammankomst den 25 september 2003

Startsidan