VIBY i gamla tider

Stadgar för föreningen VIBY i gamla tider


-

 

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Viby i gamla tider, ideell förening.


§ 2 Föreningens syfte och verksamhet

Föreningen är en i alla avseende oberoende organisation.

Dess syfte är att:

– stimulera medlemmarna till personligt engagemang kring efterforskning, dokumentation och redovisning av olika intresseområden av Vibys historia.

– organisera arbets- och redovisningsmöten för att medverka till att hålla samhörigheten levande mellan nuvarande byinvånare, men också med andra personer med förankring i och intresse för Viby.

– under dessa frågor vara ett aktivt inslag i Vibys föreningsliv.


§ 3 Medlemskap

Föreningen står öppen för alla med vilja och intresse att förverkliga föreningens syften. Medlemskap vinns genom erläggande av årsavgift – fastställd vid stadgeenligt årsmöte.


§ 4 Årsmöte

Föreningens verksamhet omfattar kalenderåret.

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas senast den 31 mars.

Medlem som önskar visst ärende behandlat på årsmötet, skall anmäla ärendet till styrelsen senast den 31 januari.

Kallelse till ordinarie årsmöte sker genom personlig kallelse minst fjorton dagar före mötet.

Vid årsmötet skall följande ärende behandlas:
a)    fråga om mötet är behörigt utlyst
b)    fastställande av dagordning
c)    val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare som tillika är rösträknare
d)   verksamhetsberättelse
e)   ekonomisk redovisning
f)    revisionsberättelse
g)   fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
h)   fastställande av antalet medlemmar i styrelse resp valberedning
i)    val av ordförande
j)    val av övriga styrelseledamöter
k)   val av två revisorer och revisorssuppleanter
l)    val av valberedning och sammankallande
m)  fastställande av årsavgift
n)   fastställande av föreningens budget
o)   av styrelsen framlagda förslag
p)   av medlemmarna anmälda ärenden
q)   på årsmötet väckta frågor

Styrelseledamöter har inte rösträtt vid behandling av under punkt g omnämnt ärende.

Alla beslut fattas med enkel majoritet.

Framställs förslag om sluten omröstning, skall sådan äga rum.

Vid lika röstetal gäller, utom vid val, den mening mötesordföranden biträder.
Vid lika röstetal vid val, avgörs valet genom lottning.

Ordförande väljs på årsmötet för en period av ett år.

Övriga styrelseledamöter väljs för en period av två år.
För att tillgodose behovet av kontinuitet och förnyelse i styrelsen, skall vid föreningens första årsmöte, hälften av platserna tillsättas för två år och de övriga för ett år.


Årsmötet utser en valberedning bestående av minst tre ledamöter för en period av ett år.

Vid årsmötet skall följande valordning tillämpas:
– varje föreningsmedlem äger rätt att föreslå kandidater till förtroende-uppdrag i föreningen
– valberedningen föreslår kandidater för val till styrelse och revisorer.

§ 5 Styrelse

Styrelsen svarar för föreningens löpande verksamhet mellan årsmöten.

Styrelsen består av minst fem ledamöter:
– ordförande
– vice ordförande (utses inom styrelsen)
– kassör (utses inom styrelsen)
– sekreterare (utses inom styrelsen)
– övriga ledamöter

Styrelsen sammankallas genom ordförandens försorg. Kallelse skall åtföljas av dagordning.
Om styrelsens majoritet gör framställning därom, skall sammanträde utlysas att hållas inom tio dagar.Vid styrelsens sammanträde skall protokoll föras och justerare utses.

Protokollen tillställes samtliga styrelseledamöter och revisorer.

Styrelsen är beslutför då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Det åligger styrelsen att svara för föreningens medlemsregister.

Föreningens firma tecknas av den eller dem, som styrelsen utser.

Styrelsen ansvarar för att föreningens årsmöte föreläggs verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning och tillhandahåller underlag för revision till valda revisorer senast fyra veckor före årsmötet.

§ 6 Stadgeändring

Beslut av ändring eller komplettering av dessa stadgar är endast giltigt om det fattats vid årsmöte och biträtts av minst ¾ av närvarande, röstberättigade mötes-deltagare.


§ 7 Föreningens upplösning

Väcks förslag om föreningens upplösning fordras för förslagets antagande att detsamma fattas vid årsmöte och biträtts av minst ¾ av närvarande, röstberättigade mötesdeltagare.
Beslut om föreningens upplösning skall innefatta beslut om hur det skall förfaras med föreningens tillgångar. Dessa får dock inte fördelas mellan medlemmar i föreningen.

Dessa stadgar är antagna vid föreningens årsmöte år 2004
 

Startsidan