Hans Månsson   Sveriges Jordbruksreformer 

Lagaskiftesprotokoll

VIBY i gamla tider

Lagaskiftesprotokoll  Håslöv By

Avskrift av protokoll Håslöv bys kista

1:a sammanträde 22 Oktober 1833

Närvarande:

Undertecknad lantmätare och tillförordnad skiftesman jämte;

Godemännen Hans Svensson från Wanneberga och Hans Nilsson från Åraslöf

 

Uppå lagliga kallelser tillträdeskommo följande skifteslagets , nämda. för

Nr                              Mantal              Ägoslag                                                                          Åbo/Ägare

.1                          ¼                          Kronoskatte-Rusthåll                         Åboen                  Nils Nilsson

 1                          1/8                        Kronoskatte-Rusthåll                         Viby Nr.8       Mårten Eriksson

 2                          1/8                        Skattefrälsehemman                                                      Nils Abrahamsson

 3,7                       3/8,¼                    Trumpetareboställe                           Arrendator           Per Andersson

 4                          3/16                      Skattehästhemman                            Åboen                  Nils Månsson

 4                          3/16                      Skattehästhemman                            Åboen                  Jöns Trulsson

 5                          3/8                        Kronoskatte-Rusthåll                         Åboen                  Nils Olsson

 6                          ¼                          Skattehästhemman                            Åboen                  Sven Trulsson

 8                          ¼                          Skattehästhemman                            Åboen                  Nils Svensson

9                                      
 
¼                          Kronoskatte-Rusthåll                         Åboen                  Bodel Sonesson

 10,12                   ¾, 1/4                   Boställsinnehavaren                         Herr Fanj.             Claesson

 11                        ½                          Frälsehemman      Herr Löjtn.            Lindahl

 13                        11/16                    Frälsehemman      Herr Hofrätsnot  Pettersson Elde(frånv)

 14                        1/24                      Kyrkohemman, Viby                          Arrendator           Åke Jönsson       

 15                        ¾                          Kronoskatterusthåll och Frälse

 17                        ¼                          äges 1/16 af  Nr.15                           Herr Major            Steveni

                                                          äges 5/8 af döfstumme                     Herr                      Sven Pettersson* äges 5/6 af           Herr Magister Nils Pettersson

*För vilka 2 år senare förmyndare Åke Jönsson, Nils Olsson från Håslöv och      Nils Håkansson från Fjälkinge

för Herr Major Steveni svarar Herr Löjtnant Lindahl Nr. 11 enl. Fullmakt

 

16                         ¼                          Skattehästhemman                            Åboen                  Ola Svensson

16                         ¼                          Skattehästhemman                            Åboen                  Nils Nilsson          

 

19                         Gatuhus               Skattejord                                                                       Hans Andersson

 

20                         Gatuhus               Skattejord                                                                       Henrie Eriksson                                

 

 

Utdrag ur protokoll

§ 1 Procedurfrågorna avklarades med alla närvarande utom Mårten Eriksson Nr. 1

 

§ 2 Lantmätaren P Jönsson förordnas att å laga skifte utbryta och fördela sökandes hemman 10 och 12 Håslöv  efter begäran 1 april 1933 av  Claesson.

Uppgift om hemmantal för byalaget bif. ansökan

 

§ 3 Kartor upprättade 1764, 1765 av O Almqvist fanns till handa och för att undvika kostnader bör dessa gagnas och antagas såsom giltiga.

 

§ 4 Samtliga delägare yrkade att förrättningen skulle ske i enlighet med skiftesstadgans innehåll och därefter verkställas

 

§ 5 Beslut fattades denna dag att gå i befattning. Jämförelser med kartan och marken under taxeringen härvid de nödvändiga ändringar komma behörigen att verkställas

 

Samtliga underskrifter

 

1 Nov. 1833

Sammanträde för att justera protokoll över taxeringen som hade skett under 6 dagar i godo mäns närvaro

 

§ 7 Taxeringen upplästes och lämnades utan anmärkning

§ 8 Skifteslagets alla ägor  bör vid delningen anses som In-rösningsjord

§ 9 Delningsgrunden i den storskiftade jorden skall bliva efter innehavet, och å allmänningarna nuvarande hemmanstal.

§ 10 Samfälligt bruk undantogs

*        Lergrav                                                          Allmänningen vid smedjan

*        Sandgrav                                                       Nr. 16 (Ormastigs-åkern)

*        Tvättställe                                                       Nr. 16 (Ormastigs-åkern,  vid sjön)

*        Grusgrav                                                        Nr. 13  ( huslycka)

*        En Dito                               11,13,15o17 utmark vid Vångagärdet

*        Brytesstugeplats                                            Nr. 16 Magle-åkra utmed Fjälkingevägen

 

5, 6, 7, 8,  Mars 1834

 

Samtliga var närvarande ( se särskild lista) samt         

1.        Herr Notarie Pettersson Elde                                                       Ägare till Nr. 13 (ej närv. förra mötet)

2.        Herr Öfversten och Riddaren N.Toll               Regementsombud

3.        Audieteur o Kronolänsman Stenberg             Kronoombud

4.        Consistorie ombudet uteblef                         

 

§ 11

 

Samtliga genomläste taxeringslängden och beslutade att upphöja taxeringen med

*        1/8 grad på hela Gryllefallet till hemmanen Nr 16,6,4,9,8,1 och 5  samt på Nr. 14 Magle-åker

*        Hela taxeringstrakten litt av på Bertefallet nedsättes 1/8 grad

 

§12

 

Om övriga grunderna därom delägarna äga enligt författningens föreskrift besluta hava de särskilt överenskommit i handlingen Litt A, tillika med de grunder med de grunder som för denna förrättning äro av behovet  påkallade till vinnande av för samtliga delägare ömsesidiga fördelar

1.        Ägoutbyte och rågångsrättning kommer icke i fråga

2.        Alla ägorna till detta skifteslag kommer att vid delningen anses såsom in-rösningsjord, dock delas ägorna sålunda att till varje hemman tillägges tvenne skifte det ena i ängen  och det andra i åkern, utan till hemmannet Nr. 8, som får alla ägorna utan avseende på åker eller äng i ett skifte. All ängen som finns på s.k. ut-marken ingår i delningen såsom åker

3.        Delningsgrunden bliver å all den förut skiftade jorden innehafvet och å allmänningarna nuvarande hemmantalet

4.        Odlingshjälp anser delägarna icke vara av nöden bevilja någon skiftestagare utan till

a.        Nr.1 1/8 mt, som begärt skiftet å Nr. 5.

b.        Nr. 9 och Nr.6 Hammarsåker

*        vilka i sex år, för varje de första 5 tunnor råg, 5 tunnor korn och de senare 3 åren 2 ½ tunna råg och 2 /2 tunna korn laglift mål och strid säd.

*        Denna odlingsspannmål reparticeras på övriga skiftestagare i mån efter uppskattade ägovärde och betalas 1 dec. varje år

5.        Taxeringen bibehålles oförändrad utan å s.k. Grållefallet och Bertefallet där förändringen så skall som  § 11 innehålla.

6.        Allmänna undantag förblifva såsom § 10 föreskrivit

7.        Såsom utflyttningsbidrag betala alla de kvarboende skiftestagarna i mån efter uppskattade ägovärde till de utflyttade

Åt         Nr. 1                     1/8 mt                   66  rb                    32 s rgs

Riksdaler (rdr)   1600-tal

Från 1776= 48 skilling

1 rdr riksgäld= 2/3 rdr ban´ko

    (banksedel)

= 3/8 av 1 rdr spe´cie (silver)

 

1866 rdr= 100 öre

1873 100 öre= 1 kr

skilling (1/48 rdr) = 2 öre

 

 
             Nr  2                                                  150                       32

             Nr. 4                                                  166                       32

             Nr. 4                                                  83                         16

             Nr. 6                                                  116                       32

             Nr. 8                                                  216                       32

             Nr. 9                                                  116                       32

             Nr.11                                                 50                         32

             Nr. 13                                                466                       32

             Nr. 16 Ola Svensson                           116                       32

I tvenne terminer . Första då med utflyttningen gås i verkställighet, andra då det utflyttningen är fullbordad

 

8                     Utflyttningarna bör vara verkställda inom 6 år efter då förrättningen fastställts och betalas i                 årlig jordskyld för begagnande av nödiga husplatser och kålhagar 24 sgs  för varje uppskattad kappland jord.

Tunnland = 1 tunnas utsäde = 165 l = 4936 m2

Kappland =  1/32  tunnland = 154,3 m2

 

 
 

 

 

 

 

9                     Diken uttages till 3 aln bredd från torfmossen åt norr till Nr. 16 Hammarsåker. Från  mossen i flera krökningar till Viby ägogräns. Även Nr. 8 till Viby ägogräns. Från Nr. 10 o 12 över 10 o

10                  12 skifte till Hammarsvägen följande norra sidan därom till Hammars ägogräns, därifrån det skall afvika först åt söder sedan åt väster till Hammars ägor efter kartans visning å Nr 15 och Nr. 11

11                  skiften. Från Nr. 3 åker Nr. 2 skifte i rak linje åt väster till Nr. 1 åker på Nr 5 skifte, afvikande därifrån till Ängavångsgränsen. Dessa diken underhålles av delägarna enligt lag.

Stängsel har vid laglig påföljd emellan skiftena vara upprättad 10 år efter den dag skiftena blifvit fastställda. I avseende till ängens beskaffenhet besluta delägarna att icke något stängsel mellan

skiftena upprättas. Skiftestagarna stänga i skifteslinjerna till en hälft vardera, hvare sig större eller mindre hemman möta. Den till detta skifteslag hörande stängsel i rågångar mot

angränsande byar överlätes, utan ersättning till fullt ägande och ansvar åt den skiftesägare som mot skiftet där intill nästgränsar. Rågångsstängsel uti sjön mot Hammars och Viby byar

ansvarar och underhålles gemensamt av alla skifteslagets delägare. Grindar i rågångarna underhålles och ansvaras av alla skifteslagets delägare gemensamt, däremot  underhålles och

ansvaras alla grindarna i skifteslinjerna av nästintill varandra gränsande skiftesägare.

Sten uti vånga-gärdesgårdarna hembjudes först den, vilken äger skiftet var på stenen är belägen mot erläggande af 1RgBco för varje famn enkel och 2 RgBco famnen dubbel stengärdesgård.

Stenen på såväl åkrarna som i gärdesgårdarna bör vara borttagen den förra inom 10 och den senare inom 6 år från den dag skiftesdelningen blivit fastställd, i annat fall  tillhör den skiftesägare

inom vars plan den finnes, utan lösen.

Skiftena tillträdes den 1ste nästkommande September vare sig missnöje eller klander mot skiftesdelningen uppstår eller icke.

Vägarna utlägges där skiftesmannen finner dem behöfvliga. Landsvägen från Viby till Hammars ägor till 12 alnars bredd och de öfvriga  till 8 alnars bredd. Undantagande vägen till ängarna,

vilken behöfver 10 alnar med dikena inberäknade

Torfjorden undantages till Nr.1, 16, 5, 9, 6 med ”sättrum”

Samliga namnunderskrifter i byalaget

 

Reservation

Skiftenas ibruktagande innan de blifvit utstakade och denna förättning vunnit laga kraft bestrides av undertecknad .        P.P. Elde Nr. 13

 

Gode män med underskrift: Hans Svensson, Hans Nilsson

§ 13

 

Delägarna överenskom enhälligt att hemmanen

Nr. 1 ¼ mt, Hela Nr. 5, Halfa Nr. 16, Hela Nr. 15 o 17, Hela Nr. 10 o 12, Hela Nr. 3 o 7 skulle med kvarstående rätt erhålla sina åkerskiften utanför åbyggnaderna, med den form och läge lokalen medgiver och som skiftesmannen finner de samma utlägga.

*        Vid öfverläggningen om Bostället Nr. 3 o 7 qvarstående rätt yrkade Regementsombudet Herr Öfversten och Riddaren Toll att oansett skiftet till ifrågavarande hemman , med qvarstående rätt  blef oformligt, det dock bör bibehållas vid  qvarboennde rätt.

 

*        Deremot yrkade Auditor Stenberg detta hemmans utflyttning utan att på tillfrågan kunna föregifva någon fördel vara med utflyttningen förenad. 

 

Däremot skulle hemmanen

Nr. 1 1/8 mt, Hela Nr.2, Hela Nr.4, Hela Nr.6, Hela Nr.8, Hela Nr.9, Hela Nr.11, Hela Nr.13,  och Halfa Nr.16   Utflytta, vhadan de i sådant fall begära sina åkerskiften å följande ställen:

 

 

Nämligen :             Nr.1                      1/8                        Begär åkerskiftet på s.k. Hammars-lyckan

 

                             Nr. 2                     7/8                        Begär skiftet på Långåkra och Ormastigsfallet

                                                                                       Med sträckning åt väster

 

Nr.4                                                   Begär Ormastigsfallet och Bertåkrafallet, sträckande åt sig väster å Helge å, deraf Nils Månsson får norra delen och Jöns Trullsson södra delen, med ängen derintill sammanhängande

 

Nr. 6                                                  Begär en del af åkerskiftet sammanhängande med Nr.1 qvarstående skifte med läge efter localen, återstående delen å ut-marken i Nyvång, mellan gjären gränsande till Viby Rågång.

 

Nr.  8                                                 Begär såväl åker som ängsskifte i ett sammanhang, å s.k. Fjelkingekroken och Nyvång

 

Nr. 16           Halfa                             Begär åkerskiftet å Gryllefallet, samt utmarken gränsande till Viby ägor.

 

Nr. 9                                                  Begär åkerskiftet väster intill Fjälkinge och Hammars Byars rågångar

 

Nr. 11                                                Begär skiftet på Nr.10 o 12 Illesåkra med derintill varande ängen sammanhängande  återstående detta hemmans andel av äng, å samma ställe der ängsskiftet blifver utlagt till Nr. 13,15 o 17

 

Nr. 13                                                Hela Nr. 13 har notarien Pettersson Elde begärt på 2:e ställen. Ena skiftet sträcker sig åt norr till Nr. 15 o17 qvarboende rätts skifte, samt åt söder till ängarna.- Andra skiftet norr om Hammarsvägen på Knutbjers, Mellanbjers och Huslyckorna åt norr intill Hammarslyckan till dess hemmanet erhåller rätta ägovärdet.

 

 

 

Sedan delägarna  hvar för sig begärt skiften på sätt protokollet utvisar, anmälte ägaren till Nr.5 sig vilja taga en del af dess åkers ägovärde i ett särskilt skifte på det å omkring Nr.16 Hammarslycka å  utmarken, till rymd efter skiftesmannens godtfinnande och med form localen det medgifer, dock icke öfverstigande uppskattade tuneland.

 

Lägesbeskrivning enl. karta och med den enl. Litt. A fastställda ersättningen av odlingspannmål

 

 

Ängsskiften öfverenskommo delägarna böra utläggas i följande ordning

 

*        Nr. 1 1 /4                           Närmast intill Viby ägogräns.

*        Nr.6      Väster närmast intill

*        Därintill  Nr. 5, 3 o 7, 9, 16,  2  o 12, hvilka böra gränsa till sjön

*        Väster derintill  Nr. 11, 13, 15 o 17, hvilka komma att  vid sjön afskäras af Nr.14 ängsskifte.

*        Väster till Nr.14, 11, 15 o 17 utläggas utmed sjön Nr.1 1/8 Mårten Erikssons ängsskifte.

*        Nr.4 begär ängsskifte norr om Nr.1 begärte ängsskifte sammanhängande med hemmanets åkerskifte.

 

 

Ryttaretorpet   Nr, 48 tillhörigt Nr. 15 bibehålles till rymd och läge där det befinner sig

 

Ryttaretorpet   Nr. 47 tillhörigt Nr.5, 9,och 1 utlägges till 3 kappland uppskattning inom Nr. 5 skiftesplan, söder utmed vägen.

 

Kyrkojordarna åtfölja de hemmansskiften de förut  brukas

 

 

Yrkan om ändring av delningsgrund utan bifall

Herr notarien Pettersson Elde yrkar, att delningsgrunden mellan hemmanen Nr.11,13,15, och 17 skall förblifa i enlighet med hvad lagen föreskriver, oberoende af vad ägaren till Nr.11 möjligtvis därom

förslår nämligen; Åsatt värdering vid enskifte ifrågavarande hemman emellan såsom alldeles olagligt.

Skifteman och gode män anse icke något hinder möta för bifall  åt delägarnas anhållan att erhålla skiften i den ordning de begärt

 

Särskilt yrkande

Särskilt anhåller jag att del 1/16 mt av Nr. 15 o 17 som tillhör majoren Riddaren Steveni måtte blifa utbruten och lagd utåt Hammarsgärdesgården mellan Hammarsvägen och Nr.11 skifte

            P:P. Elde enl. fullmakt från direktören Pettersson

 

På ämbetets vägnar

Per Jönsson

 

 

C:A: Claesson                                     Nils Nilsson                                        Nils Abrahamsson

Nr. 10 o 12                                                                     Nr. 1                                                  Nr. 2

 

Jöns Trusson                                                                   Nils Månsson        Nils Olsson

Nr. 4                                                                               Nr. 4                                                  Nr. 5

Nils Svensson                                     Mårten Eriksson   Bodel Sonesson

Nr.8                                                                                Nr.1                                                   Nr. 9

 

Ola Svensson                                      Åke Jönsson,         Nils Håkansson    Nils Nilsson

Nr. 16                                                                             Nr. 15 o17 (förmyndare)                           Nr. 16

1 Juli 1834

 

Förteckning av närvarande

§ 14

 

Deltagarna förevisades skiftesplanen vilka alla befunnes vara utlagda i enlighet med delägarnas begäran på sätt protokollet 5,6,7, 8 mars detta år innehåller

§15

Skiftesplanerna utstakas dagarna 1:e till och med 24:e dennes.

Under denna tid blev följande förändringar av skiftesplanerna Nr.13,15,17 o 16 1/4 mt Nils Nilssons hemman på delägarnas begäran och ömsesidiga medgifvande verkstälde  neml.

 

1.                                     Emellan Nr.13 o 16 Att utvexling desse hemman emellan skilde med åker och äng, så  att Nr.13 emottog äng af Nr.16 mot åker hvilken Nr.16 erhållet i serskilt skifte å Ut-marken söder intill Nr.8 skifte

2.                                     Nr.15 o 17 i stället för att taga hela åkerskiftet i ett skifte utlägges det 2:e, ena åt  väster och norr från åbyggnaderna, andra skiftet i Ut-marken emellan  Nr.5 och 13 skifte

3.                                     Inlämnade samtliga delägarne till förrättning en öfverenskommelse  Litt Z deri bestämdes tillägg åt Nr. 1 /8 mt. Mårten Erikssons skifte, såsom ersättning för dess påstådde lidande i anseende för hög taxering å hans tillfallna ägolott.

Litt Z                  Efter verkställd utstakning af skiftesplanen till Nr.1 /8, som äges af Mårten Eriksson beslutades undertecknade delägare i detta skifteslag på grund af bemälte Mårten Erikssons tillkännagifvna missnöje

 

Se protokoll   Ej granskat i detalj

 

Ersättning för utflyttning  från Kungl. Majt och Kronan

*        Lertegel eller brädor           1  RB  för varje tunnland in-rösningsjord

*        Gråsten eller tegelmur        2  RB  för varje tunnland in-rösningsjord

 

  Alla nöjda och beredda att nästinstundande den förste september taga alla skiften i bruk

 

Protokolljustering 25 juli

Den som med laga skiftesdelningen finner sig missnöjd hafa till ordföranden i häradets ägodelningsråd inlämna inom 60 dagar från

denna dag räknat. I i annat fall äger ingen klagan mot denna förättning att upptagas

             Samtliga namnteckningar utom Herr notarie Pettersson från Stockholm

Uppdrogs åt kyrkovärden Åke Jönsson  Nr. 14 att förvara handlingarna

 

Första sidan