VIBY i gamla tider

PROTOKOLL
Årsredovisning 2001, första verksamhetsåret.
Efter ett enkelt upprop via annons i Församlingsbladet kunde inbjudan till mer än 50 personer göras till det första medlemsmötet den 16 januari 2001. Det var Peter Svensson och Sven-Olof Månsson som hade tagit initiativet och de kom också att vara fortsatt pådrivande under året. Ganska snart avslöjades emellertid nya arbetsvilliga krafter och dessa finns nu endera i den nya styrelsen eller engagerade i olika projekt. Verksamhet och medlemsantal har utvecklats väldigt snabbt och till omfattningar som väl ingen kunde förutspå.

Inte mindre än åtta medlemsmöten har genomförts och därtill några arbetsmöten för mindre grupper. Medlemsmatrikeln har vuxit till 145 personer, som deltagit i minst en sammankomst. Ett 30-tal personer har varit med på samtliga aktiviteter, allt från inomhusmöten i Församlingshemmet till vandring och korvgrillning på Håslövs ängar eller "Holmarna" som vi säger. Vi har lärt oss om kända Vibybor både vid kyrkogårdsvandring och vid föredragningar inför hela gruppen (Sven-Arne Ström). VI blev mycket imponerade av alla julstjärnor och verksamheten överlag vid besöket på Hörnhems handelsträdgård.

En titt i backspegeln kan vara underlag för påståendet att allt "har gått som på räls", i alfa fall efter det att järnvägens betydelse för byn och dess utveckling hade redovisats av Inge Persson. Vi har också haft föredrag om Fornlämningar i landskapet och Kulturminneslagen (Sonja Wigren) samt om de på sin tid så viktiga Jordreformerna (Hans Månsson) grunden för såväl samhällsplaneringen i sin helhet som för jordbrukets framtid. Det är viktigt att det som lyfts upp ur det förflutna och arbetas fram till intressanta "projekt" för redovisning och dokumentation, kan verifieras under sakkunnig ledning. Den som vid flera tillfällen har visat detta i sina inspirerande redovisningar är Arne Svensson, vars kunnande och intresse säkerligen kommer att vara föreningen till stor hjälp. Den nya styrelsens uppgift blir emellertid att inspirera så många som möjligt till en arbetsinsats.

Medlemsträffarna i Församlingshemmet och som Byavandringar har samlat många deltagare. Glädjen och tillfredsställelsen att mötas är mycket påtaglig. Alla som vill skall kunna deltaga, man behöver bara visa sitt intresse för VIBY i gamla tider. Ett stort Tack för att vi kunnat disponera Församlingshemmet. Vi vill också tacka Inga-Lisa Johannesson och Inga-Brita Lundblad, som ordnat fikat tillsammans med Peter Svensson.

Vid mötet den 4 oktober togs ett första steg mot bildande av en ideell förening. En interimsstyrelse utsågs med uppgift att till nästa möte den 22 november presentera förslag till föreningsbildande. Så blev också resultatet; stadgar antogs, ordförande och styrelse i övrigt samt revisorer och valberedning utsågs. Den nya styrelsen tog chansen att konstituera sig samma kväll.

Ytterligare ett styrelsemöte ägde rum den 4 december och då låg registrering av föreningen och öppnande av bankkonto nära i tiden Under det första verksamhetsåret har den blygsamma ekonomin skötts helt informellt. Kaffe eller te och fralla har serverats till självkostnadspris vid mötena. Korvgrillning har sponsrats av Länsförsäkringar. Olika intressenter har bistått med brevpapper och kuvert. Porto för inbjudan till medlemsmöten har utvecklats att ta större och större del av tillgänglig kassa allteftersom utflyttade Vibybor anslutit sig. Vid årsslutet finns 120:- SEK i kontantkassan och inga andra tillgångar eller skulder.

Till grund för denna sammanställning finns för varje medlemsmöte en inbjudan jämte anmälningstalong, medlemsmatrikel utskriven fortlöpande under året samt minnesanteckningar över det som förevarit. Efter det att interimsstyrelsen bildats finns formellt justerade protokoll för varje sammanträde.

Projekthandlingar som redovisats vid medlemsmötena i Församlingshemmet har arkiverats i källaren hos kyrkvaktmästare Peter Svensson.

Inför bildandet av föreningen hade interimsstyrelsen att redovisa dels ett förslag till verksamhetsplan och dels ett förslag till budget för år 2002. Dessa båda handlingar kommer att ses över ytterligare för att föredras för godkännande vid årsmötet den 19 mars 2002.

Det är vår förhoppning att årsmötet, med revisorernas samtycke, kan godkänna den sålunda redovisade årsberättelsen att läggas till handlingarna.


Skånes Viby, den 31 januari 2001.

Sven-Olof Månsson, ordförande

Arne Svensson, vice ordförande

Per-Anders Persson, kassör

Sven-Arne Ström, sekreterare

Britta Nilsson, ledamot

Stina Andersson, ledamot
.
Peter Svensson, ledamot

 

 

Årsmötes

protokoll 2003

Verksamhets-berättelse 2002