VIBY i gamla tider

PROTOKOLL

 

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2002

Så har då våran förening avverkat sitt första officiella verksamhetsår - (år 2001 var ju av interim karaktär). Verksamheten har bestått av sex stycken välbesökta och trevliga arrangemang med intressanta redovisningar i Församlingshemmet och en byavandring i den sydvästliga delen av vår socken. Vi kan här glatt konstatera, att den entusiasm som rått vid samtliga träffar har också satt sin prägel på föreningen.

Allteftersom kännedom om föreningen nått ut har medlemsutvecklingen varit synnerligen positiv och vid årsskiftet kan föreningen stolt visa upp ett medlemsantal på 163 personer.

Förutom medlemsavgifterna har också kaffeservering vid medlemsträffarna givit ett bra överskott som hjälpt till att finansiera verksamheten. - Det sistnämnda framförallt tack vare

det stora ideella arbete som Inga-Lisa Johannesson och Inga-Brita Lundbladh utövar här.

Olika sponsorer har bidragit med förutom kontanta medel också med hjälp av tryckeriarbete, skänkt julblommor samt med korv och dricka vid byavandringen.

Detta tillsammans har gjort, att vi kan redovisa en kassabehållning vid årets slut på 10.158 kronor.

Under verksamhetsperioden har styrelsen haft 11 protokollförda sammanträden.

Med överlämnandet av denna verksamhetsberättelse - se också medföljande bilaga - vill vi tacka för det stöd och förtroende vi erhållit under verksamhetsåret och samtidigt tillönska Er alla

Ett Gott och Trevligt 2003 med föreningen Viby i gamla tider.!

 

Viby i januari 2003 - Styrelsen - som under året bestått av

Sven-Olof Månsson, ordf,

Per-Anders Persson, kassör,

Arne Svensson v.ordf,

Sven-Arne Ström, sekr,

Britta Nilsson, ö. ledamot

Stina Andersson ö. ledamot

Peter Svensson ö. ledamot

 

Årsmötesprotokoll

 Verksamhets-berättelse 2001